ACASĂ
DESPRE NOI
GESTIUNE COLECTIVĂ
REGISTRE NAŢIONALE
EXPERTIZE ŞI CONSTATĂRI
RELAŢII INTERNAŢIONALE
LITIGII
CORPUL DE ARBITRI ORDA                                                                                              GUVERNUL ROMÂNIEI

                                                                      OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR
                 Calea Victoriei 118, Et 4-5, 010093 Bucureşti, sector 1; Tel./Fax: 021.317.50.70 - Relaţii cu Publicul: Tel: 021.311.52.51.
                                                                             office@orda.gov.ro                                       www.orda.ro

Data postării (pe site oficial și la sediu) 23 septembrie 2016

ANUNŢ CONCURS

Oficiul Român pentru Drepturile de Autor organizează în data de 24 octombrie 2016, la sediul său din Calea Victoriei nr. 118, et. 4, concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de :
•    expert cls.I grad profesional asistent,;
•    consilier juridic cls. I grad profesional debutant;
•    expert cls.I grad profesional superior

Condițiile de ocupare a funcțiilor publice sunt:

•    Pentru funcţia publică de execuţie vacantă de expert  clasa I grad profesional asistent:

Bibliografie
-    H.G. nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, modificată şi completată;
-    Hotărârea de Guvern nr. 611 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici;
-    Legea 53/2003 Codul muncii;
-    Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
-    Legea nr. 188/1999, republicată 2 privind Statutul funcţionarilor publici, modificată şi completată;
-    Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
Pentru a participa la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
-    studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, din domeniul ştiinţe sociale, ramura ştiinţe juridice, ştiinţe administrative sau ştiinţe economice;
-    minim 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
-    cunoaşterea la nivel mediu a sistemelor de operare (Microsoft Windows 7 şi Microsoft Windows XP) şi a Microsoft Office (Word, Excel, Acces, PowerPoint, Outlook);

•    Pentru funcţia publică de execuţie vacantă de consilier juridic clasa I grad profesional debutant:

Bibliografie
-    Legea 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe, modificată şi completată;
-    O.G. nr. 25/2006 privind întărirea capacităţii administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, republicată;
-    H.G. nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, modificată şi completată;
-    Legea nr. 188/1999, republicată 2 privind Statutul funcţionarilor publici, modificată şi completată;
-    Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
-    Legea nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic;
-    Legea nr. 554/2004 - Legea contenciosului administrativ, modificată;
-    Codul de Procedură Civilă, republicat
Pentru a participa la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
-    studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, din domeniul ştiinţe sociale, ramura ştiinţe juridice ;
-    cunoaşterea la nivel mediu a sistemelor de operare (Microsoft Windows 7 şi Microsoft Windows XP) şi a Microsoft Office (Word, Excel, Acces, PowerPoint, Outlook);


•    Pentru funcţia publică de execuţie vacantă de expert clasa I grad profesional superior:

Bibliografie
-    Legea 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe, modificată şi completată;
-    O.G. nr. 25/2006 privind întărirea capacităţii administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, republicată;
-    H.G. nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, modificată şi completată;
-    Legea nr. 188/1999, republicată 2 privind Statutul funcţionarilor publici, modificată şi completată;
-    Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

Pentru a participa la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
-    studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, din domeniul ştiinţe sociale, ramura ştiinţe juridice, ştiinţe administrative sau ştiinţe economice;
-    minim 9 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
-    cunoaşterea la nivel mediu a sistemelor de operare (Microsoft Windows 7 şi Microsoft Windows XP) şi a Microsoft Office (Word, Excel, Acces, PowerPoint, Outlook);

Calendar concurs:
Depunerea dosarelor în perioada 23 septembrie – 12 octombrie 2016 la sediul O.R.D.A. din Bucureşti, sector 1, Calea Victoriei nr. 118, et.5.
Proba scrisă va avea loc în data de 24 octombrie 2016, ora 10,00 la sediul ORDA  din Calea Victoriei nr. 118,  et. 5, sector 1 Bucureşti.
Proba interviului va avea loc în termenul legal, data și ora se vor afișa odată cu rezultatele probei scrise.

        Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008.
Documente necesare pentru înscrierea la concurs   

a)  copia actului de identitate;
b)  formularul de înscriere;
c)  copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d) copie carnet de muncă și adeverință pentru atestarea vechimii în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice (acolo unde se solicită vechime în specialitatea studiilor); model adeverință
e) cazierul judiciar sau declaraţie pe propria răspundere că, în termen de 5 zile de la selecţia dosarelor va fi adus cazierul judiciar;
f)  adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (eliberarată de medicul de familie, valabilă 6 luni);
g)  declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică. Declarație 1 și Declarație 2.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul O.R.D.A. şi la nr. de telefon 317.50.70/80/90,  interior 15.

Secretar comisie de concurs
 

 

WIPO Home

Ultima actualizare: 13.07.2018 Total vizitatori azi: 126