Anunt privind declansarea procedurii de transfer la cerere pentru ocuparea a 4 functii publice de executie vacante din cadrul ORDA

ANUNȚ

din data de 09.08.2023

Oficiul Român pentru Drepturile de Autor cu sediul în Bucureşti, Calea Victoriei 118, Et. 4-5, sector 1, organizează procedura de selecție în vederea ocupării prin transfer la cerere a funcţiilor publice de execuţie vacante de consilier juridic clasa I grad profesional asistent – Serviciul IT, Relații Internaționale și Proiecte, expert clasa I grad profesional principal – Direcția Registre și Gestiune Colectivă, expert clasa I grad profesional superior – Servciul Expertize şi Constatări/Direcția Expertize, Constatări, Administrativ și Organizare și  expert clasa I grad profesional asistent – Serviciul Resurse Umane și Organizare/ Direcția Expertize, Constatări, Administrativ și Organizare

Transferul la cerere se va realiza în temeiul prevederilor art. 502 alin. (1) lit. c), ale art. 506 alin. (1) lit. b), alin. (2), alin. (5), alin. (8) și alin. (9) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și ale art.IV alin.(9) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

În situația aprobării cererii de transfer a funcționarului public declarat admis, în baza selecției documentelor necesare în vederea realizării transferului la cerere și a interviului, Oficiul Român pentru Drepturile de Autor înștiințează cu celeritate autoritatea sau instituția publică în cadrul căreia își desfășoară activitatea funcționarul public despre aprobarea cererii de transfer.

În situația în care persoana admisă în urma selecției renunță la transferul la cerere, se consideră admisă persoana clasată pe locul doi, în condițiile în care aceasta este admisă la interviu.

DOCUMENTE NECESARE ȘI DATA LIMITA

Persoanele interesate sunt invitate să depună la sediul Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, prin registratură, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului,  respectiv în perioada 09 – 24.08.2023 inclusiv, următoarele documente,:

 1. cerere de transfer, conform modelului atașat;
 2. curriculum vitae, modelul comun european;
 3. copia actului de identitate;
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări, raportat la cerinţele din fişa postului vacant;
 5. copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator, după caz, pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea funcţiei publice;
 6. adeverința medicală, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare funcţiei publice solicitate;
 7. acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, conform modelului atașat.

Copiile de pe actele de mai sus, se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei.

Procedura de selecție în cazul transferului la cerere cuprinde următoarele etape succesive:

– selecția persoanelor care îndeplinesc condițiile în vederea ocupării posturilor vacante   prin transfer la cerere;

– proba interviu. Proba interviu va putea fi susținută doar de solicitanții declarați admiși la etapa selecției.

Termenul limită de depunere a documentelor menționate: 24 august, ora 16:00

Data, ora și locul susținerii interviului se vor afișa obligatoriu odată cu rezultatele selecției.

 

CONDIȚII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA, PRIN TRANSFER LA CERERE, A FUNCȚIEI PUBLICE VACANTE

 1. PENTRU FUNCȚIA PUBLICĂ DE EXECUŢIE VACANTĂ DE CONSILIER JURIDIC CLASA I GRAD PROFESIONAL ASISTENT SERVICIUL IT, RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI PROIECTE:
 • Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul științe juridice;
 • Vechimea în specialitate necesară: minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

ATRIBUTIILE POSTULUI

 1. Participă la elaborarea proiectelor de acte normative din domeniul de activitate al ORDA.
 2. Elaborează răspunsurile la petiţiile şi corespondenţa primită de ORDA de la persoane fizice sau juridice privind interpretările legislative în domeniul dreptului de autor şi a drepturilor conexe.
 3. Elaborează, analizează şi face observaţii, după caz, în ceea ce priveşte conţinutul proiectelor de acorduri/protocoale privind cooperarea internaţională a ORDA din domeniul său de activitate.
 4. Participă la elaborarea Strategiei naţionale în domeniul proprietăţii intelectuale.
 5. Elaborează memorandumurile necesare deplasării directorului general şi/sau directorului general adjunct ORDA în vederea participării la reuniunile Comisiei Europene sau ale Consiliului Uniunii Europene privind domeniul de activitate al instituţiei.
 6. Elaborează proiectele de mandat, inclusiv de mandat general, în vederea participării personalului instituţiei la reuniunile Comisiei Europene sau ale Consiliului Uniunii Europene privind domeniul de activitate al Oficiului.
 7. Transmite proiectul de mandat, inclusiv de mandat general, concomitent ministerelor şi celorlalte instituţii de specialitate ale administraţiei publice centrale cu responsabilităţi în domeniu, în funcţie de obiectul mendatului, în vederea formulării unui punct de vedere. Proiectul de mandat, inclusiv de mandat general, va fi transmis în mod obligatoriu şi Ministerului Afacerilor Externe.
 8. Participă la elaborarea, în vederea comunicării către Comisia Europeană, informărilor cu privire la:
  1. intenţia de adoptare a unor dispoziţii naţionale de regelementare a unor noi drepturi conexe, precizându-se motivele esenţiale care justifică reglementarea acestor drepturi, precum şi durata de protecţie corespunzătoare;
  2. orice dispoziţii naţionale adoptate în domeniul reglementat de Legea nr. 8/1996;
  3. lista organismelor de radiodifuziune cărora le sunt aplicabile dispoziţiile art. 119 alin. (2) din actul normativ mai sus menţionat.
 9. Informează şi consultă, după caz, autorităţile locale, organismele de gestiune colectivă, asociaţiile anti-piraterie, organizaţiile patronale, sindicale, civice sau alte organizaţii active în domeniile acoperite de propunerea legislativă a Comisiei Europene în domeniul dreptului de autor şi al drepturilor conexe.
 10. Elaborează materialele solicitate de Ministerul Afacerilor Europene sau de alte organe centrale în ceea ce priveşte domeniul afacerilor europene.
 11. Participă la elaborarea tabelelor prin care se evaluează gradul de compatibilitate a legislaţiei naţionale în vigoare cu actele normative comunitare, în vederea accelerării procesului de transpunere şi implementare.
 12. Elaborează memorandumurile şi mandatele necesare deplasării directorului general şi/sau directorului general adjunct ORDA în vederea participării la reuniunile organizaţiilor internaţionale din domeniul proprietăţii intelectuale sau din domenii conexe cu acesta (OMPI, OMC, OMM, UNESCO) sau ale organizaţiilor internaţionale non-guvernamentale în domeniul dreptului de autor şi drepturilor conexe (FIM, CISAC, GESAC, FIA, FIAPF; AEPO-ARTIS, IFPI, MPA, etc).
 13. Elaborează referatele necesare deplasării personalului ORDA în vederea participării la reuniunile organizaţiilor internaţionale din domeniul proprietăţii intelectuale sau din domenii conexe cu acesta (OMPI, OMC, OMM, UNESCO) sau ale organizaţiilor internaţionale non-guvernamentale în domeniul dreptului de autor şi drepturilor conexe (FIM, CISAC, GESAC, FIA, FIAPF; AEPO-ARTIS, IFPI, MPA, etc).
 14. Redactează materialele şi documentele (ALOP, proiecte decizii etc) necesare obţinerii aprobărilor legale pentru deplasările externe ale personalului ORDA.
 15. Asigură materiale de concepţie, precum şi corespondenţa în relaţiile cu ambasadele, consulatele şi misiunile străine.
 16. Participă la reuniunile grupurilor de experţi constituite pe problematici specifice instituţiei.
 17. Asigură elaborarea materialelor de concepţie privind relaţiile internaţionale în domeniul dreptului de autor (convenţii, tratate, acorduri şi proiecte ale unor astfel de documente) în conexiune cu organele administraţiei centrale.
 18. Asigură elaborarea corespondenţei şi a lucrărilor solicitate în legătură cu acordul TRIPS (OMC) şi în relaţia cu MAE – departamentele comerciale.
 19. Gestionează, atunci când este cazul, informaţiile clasificate europene, conform legislaţiei in vigoare;
 20. Urmăreşte şi participă la derularea acţiunilor cu caracter internaţional (reuniuni, seminarii, mese rotunde, cursuri de pregătire etc).
 21. Asigură transmiterea către organele similare din străinătate a informaţiilor privind activitatea ORDA.
 22. Transmite informaţiile de specialitate primite din străinătate, care prezintă interes pentru celelalte direcţii şi compartimente din cadrul ORDA.
 23. Completează/coordoneeză completarea chestionarelor primite de ORDA şi remite răspunsurile emitenţilor.
 24. Elaborează propuneri de colaborare internaţională sau bilaterală în domeniul de competenţă ORDA, pe care le supune aprobării directorului general al ORDA.
 25. Asigură, după caz, traducerea sau retroversiunea unor materiale necesare desfăşurării activităţii direcţiei, şi, în cazuri exprese, ale celorlalte direcţii.
 26. Ţine evidenţa materialelor primite de la instituţiile similare din străinătate şi organismele internaţionale.
 27. Redactează materiale propuse a fi publicate pe site-ul ORDA.
 28. Participă la organizarea băncii de date ORDA în domeniul său de activitate.
 29. Participă la pregătirea şi desfăşurarea programelor de  instruire în cadrul şi în afara ORDA.
 30. Participă la implementarea controlului intern managerial.
 1. PENTRU FUNCȚIA PUBLICĂ DE EXECUŢIE VACANTĂ DE EXPERT CLASA I GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL – DIRECȚIA REGISTRE ȘI GESTIUNE COLECTIVĂ:
 • Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul ştiinţe sociale sau ştiinţe inginereşti;
 • Vechimea în specialitate necesară: minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

ATRIBUTIILE POSTULUI

 1. Să asigure corespondenţa cu persoanele fizice sau juridice privind activitatea serviciului, direcţiei şi O.R.D.A., în general.
 2. Să verifice aspectele privind legalitatea statutelor de înfiinţare ale organismelor de gestiune colectivă din domeniu şi să facă eventuale observaţii asupra conţinutului lor.
 3. Să verifice îndeplinirea condiţiilor legale pentru acordarea avizului de funcţionare ca organism de gestiune colectivă a unei asociaţii.
 4. Să verifice aspectele privind legalitatea proiectelor de modificare ale statutelor organismelor de gestiune colectivă din domeniu şi să facă eventuale observaţii asupra conţinutului lor.
 5. Să facă propuneri şi să întocmească tematica controlului general anual al organismelor de gestiune colectivă.
 6. Să participe la activităţile de control general anual a activităţii şi funcţionării organismelor de gestiune colectivă, şi să întocmească procesul-verbal de control la finalizarea controlului.
 7. Să întocmească raportul de control anual al organismului de gestiune colectivă care va cuprinde şi propuneri privind îmbunătăţirea activităţii organismului de gestiune colectivă verificat, eventuale observaţii recomandări sau sancţiuni după caz.
 8. Să participe la activităţile de control punctual al organismului de gestiune colectivă, întocmind în acest sens procesul-verbal de control la finalizarea controlului.
 9. Să elaboreaze formatul repertoriilor şi dărilor de seamă ale organismelor de gestiune colectivă.
 10. Să ţină evidenţa dosarului organismului de gestiune colectivă ce îi este repartizat. Dosarul va conţine printre altele: repertoriile, dările de seamă anuale, raportul anual al comisiei de cenzori, hotărârile judecătoreşti privind înregistrarea modificărilor la statut şi a contractelor de reprezentare cu organismele similare din străinătatea primite de la organismele de gestiune colectivă, etc.
 11. Să urmărească îndeplinirea de către organismele de gestiune colectivă a obligaţiilor privind publicarea pe pagina proprie de Internet a informaţiilor prevăzute de Legea nr. 8/1996, republicată, cu modificările şi completărilor ulterioare.
 12. Să urmărească îndeplinirea de către organismele de gestiune colectivă a altor obligaţii prevăzute de Legea nr. 8/1996, republicată, cu modificările şi completărilor ulterioare.
 13. Să întocmească situaţii centralizate privind activitatea organismelor de gestiune colectivă din România.
 14. Să întocmească situaţii centralizate şi studii privind dreptul de autor şi drepturile conexe pe plan european şi internaţional.
 15. Să soluţioneze în termenul legal adresele care îi sunt repartizate spre soluţionare.
 16. Să realizeze materiale informative privind dreptul de autor şi drepturile conexe, în general, şi activitatea O.R.D.A., în special.
 17. Să facă propuneri pentru programe de instruire, formare practică şi teoretică privind gestiunea colectivă şi problematica prorietăţii intelectuale, în general.
 18. Să participe la activităţile privind realizarea unor proiecte ale organismelor de gestiune colectivă.
 19. Să participe la realizarea unor proiecte ale O.R.D.A. din cadrul Programelor cu finanţare europeană.
 20. Să facă propuneri şi participe la organizarea de seminarii, conferinţe etc, cu tematică legată de gestiunea colectivă şi a drepturilor de autor şi conexe, în general.
 21. Să participe la cursuri, seminarii şi alte forme de instruire în ţară şi străinătate, la propunerea şefului de serviciu şi a directorului direcţiei.
 22. Să întocmească situaţii centralizate privind activitatea serviciului şi a direcţiei.
 23. Să participe la implementarea controlului intern managerial.
 1. PENTRU FUNCȚIA PUBLICĂ DE EXECUŢIE VACANTĂ DE EXPERT CLASA I GRAD PROFESIONAL SUPERIORSERVCIUL EXPERTIZE SI CONSTATĂRI/DIRECȚIA EXPERTIZE, CONSTATĂRI, ADMINISTRATIV ȘI ORGANIZARE:
 • Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul științe sociale sau ştiinţe inginereşti;
 • Vechimea în specialitate necesară: minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

ATRIBUTIILE POSTULUI

 1. Efectuează constatări tehnico-ştiinţifice asupra produselor purtătoare de drepturi de autor şi drepturi conexe şi întocmeşte rapoarte de constatare tehnico-ştiinţifică, în condiţiile legii.
 2. Efectuează expertize asupra produselor purtătoare de drepturi de autor şi drepturi conexe şi întocmeşte rapoarte de expertiză, în condiţiile legii.
 3. Verifică şi constată, în teritoriu, caracterul original al produselor purtătoare de drepturi de autor sau de drepturi conexe, ridicate în vederea continuării cercetărilor sau confiscate ca urmare a activităţilor desfăşurate pe linia aplicării reglementărilor legale din domeniu, de autorităţile şi instituţiile publice competente.
 4. Participă, ca specialist ORDA la acţiunile de verificare a respectării reglementărilor legale din domeniul dreptului de autor şi drepturilor conexe, împreună cu reprezentanţi ai Poliţiei Române, Jandarmeriei Române, Gărzii Financiare, sau alte autorităţi şi instituţii publice cu competenţe în aplicarea legislaţiei din domeniu care au atribuţii de control.
 5. Participă, ca specialist ORDA la acţiunile de verificare a respectării reglementărilor cu privire la multiplicarea fonogramelor, videogramelor şi programelor pentru calculator şi propune Directorului General măsurile care se impun.
 6. Participă, ca specialist ORDA la acţiunile de verificare a respectării reglementărilor cu privire la îndeplinirea condiţiilor legale privind echipamentele de multiplicare deţinute de operatorii economici care solicită înregistrarea în Registrul Naţional al Multiplicatorilor de discuri optice, casete audio şi casete video şi propune Directorului General măsurile care se impun.
 7. Verifică documentele necesare pentru obţinerea avizului pe care instituţia îl eliberează, în calitate de organ de specialitate al administraţiei publice centrale, potrivit legii, în vederea înscrierii în registrul aflat la grefa judecătoriei a fundaţiilor sau asociaţiilor pentru combaterea pirateriei.
 8. Întocmeşte documente, în conformitate cu Legea nr. 8/1996 şi Codul de procedură penală, referitoare la dosarele instrumentate şi le înaintează spre avizare/aprobare şefului ierarhic superior.
 9. Primeşte şi analizează documentele repartizate, întocmeşte documente pentru rezolvarea/finalizarea dosarelor de caz constituite, pe care le supune avizării/aprobării şefului ierarhic superior, în vederea înaintării lor (dacă este cazul) către solicitant sau către autorităţile şi instituţiile competente.
 10. Participă la organizarea acţiunilor de distrugere a bunurilor confiscate potrivit legislaţiei în vigoare şi la acţiunile de distrugere propriu-zise.
 11. Primeşte în gestiune laboratorul mobil în vederea deplasării în teritoriu, ca urmare a solicitărilor adresate instituţiei de către organele competente, pentru activităţile de verificare şi constatare tehnico-ştiinţifică.
 12. Utilizează tehnica primită în dotare în scopul îndeplinirii sarcinilor de serviciu şi ia măsuri de remediere a deficienţelor constatate.
 13. Participă la proiecte şi programe de colaborare, cu privire la perfecţionarea activităţilor de constatare tehnico-ştiinţifică şi expertiză, cu instituţii, organisme sau organizaţii de specialitate din ţară şi străinătate.
 14. Participă la programele de instruire, formare şi perfecţionare în domeniile specifice constatării tehnico-ştiinţifice, expertizei şi combaterii pirateriei cu privire la dreptul de autor şi drepturile conexe, din ţară şi din străinătate, când este desemnat.
 15. Participă la cursuri, seminarii şi alte forme de instruire în ţară şi străinătate la propunerea şefului ierarhic superior.
 16. Îşi îmbunătăţeşte, periodic pregătirea profesională.
 17. Respectă procedurile, metodologiile şi normele interne privitoare la activităţile desfăşurate în cadrul direcţiei şi în cadrul instituţiei.
 18. Organizează, coordonează şi verifică, dacă este desemnat de către şeful ierarhic superior, activitatea echipei de constatare tehnico-stiinţifică şi expertiză din care face parte şi/sau a echipei de specialişti ORDA care participă, în teritoriu, la activităţile de verificare şi constatare.
 19. Execută, din dispoziţia expresă a şefului ierarhic superior, activităţi de coordonare a unor lucrări şi/sau persoane de grad profesional egal sau inferior.
 20. Îndeplineşte şi alte activităţi în legătură cu specificul postului, direcţiei sau instituţiei. Răspunde la orice altă sarcină dată de şeful ierarhic superior pentru îndeplinirea corespunzătoare a activităţilor necesitate de buna funcţionare a direcţiei sau instituţiei.
 21. Participa la implementarea controlului intern managerial.
 1. PENTRU FUNCȚIA PUBLICĂ DE EXECUŢIE VACANTĂ EXPERT CLASA I GRAD PROFESIONAL ASISTENT – SERVICIUL RESURSE UMANE ȘI ORGANIZARE/ DIRECȚIA EXPERTIZE, CONSTATĂRI, ADMINISTRATIV ȘI ORGANIZARE
 • Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul științe sociale sau ştiinţe inginereşti;
 • Vechimea în specialitate necesară: minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

ATRIBUTIILE POSTULUI

 1. Întocmeşte statul de funcţii la nivelul instituţiei, în vederea aprobării acestuia de către directorul general, cu consultarea şefului ierarhic superior.
 2. Întocmeşte statul de personal în funcţie de orice modificare privind mişcările de personal, promovări, concursuri, indexări, modificări de vechime în munca etc.
 3. Întocmeşte proiecte de acte administrative de numire, eliberare, transfer, mutare, suspendare şi încetare a raporturilor de muncă şi serviciu (decizii ale directorului general al instituţiei) în baza unui referat pe care le supune aprobării conducerii instituţiei.
 4. Ţine legătura cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, în ceea ce priveşte gestionarea funcţiilor publice.
 5. Întocmeşte, în baza propunerilor şefilor de compartimente “Planul anual de perfecţionare profesională”, îl supune aprobării şi îl transmite Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
 6. Întocmeşte anual “Planul de ocupare a funcţiilor publice” îl supune aprobării şi îl transmite ordonatorului principal de credite.
 7. Întocmeşte contracte individuale de muncă pentru personalul contractual.
 8. Asigură secretariatul comisiilor de concurs şi comisiilor de soluţionare a contestaţiilor în vederea recrutării funcţionarilor publici.
 9. Asigură secretariatul comisiilor de examinare şi concurs în vederea promovării funcţionarilor publici şi a personalului contractual.
 10. Întocmeste note de transfer la cerere şi în interesul serviciului pentru funcţionarii publici, cu respectarea prevederilor legale în ceea ce priveşte mobilitatea funcţionarilor publici.
 11. Întocmeşte note de lichidare pentru funcţionarii publici şi personalul contractual.
 12. Eliberează la încetarea raportului de serviciu al funcţionarului public, dosarul profesional al acestuia păstrând în arhivă copii ale acestuia.
 13. Întocmeşte dosarul profesional şi personal al fiecărui angajat.
 14. Eliberează şi vizează semestrial legitimaţiile de serviciu.
 15. Întocmeşte anual, la propunerea şefilor de compartimente, planificarea concediilor de odihnă a personalului instituţiei şi urmăreşte efectuarea acestora cu respectarea procedurilor interne.
 16. Ţine evidenţa prezenţei la serviciu prin Condica de prezenţă, urmărind zilnic semnarea acesteia de către personalul ORDA.
 17. Întocmeşte foile colective de prezenţă în corelare cu Condica de prezenţă.
 18. Întocmeşte situaţiile statistice solicitate de Institutul Naţional de Statistică.
 19. Întocmeşte şi eliberează adeverinţe salariaţilor ORDA.
 20. Face propuneri pentru elaborarea bugetului anual de cheltuieli al instituţiei cu privire la cheltuielile de personal.
 21. Eliberează la încetarea raportului de serviciu al funcţionarului public dosarul profesional al acestuia păstrând în arhivă copii ale acestuia.
 22. Ţine legătura cu instituţiile abilitate cu privire la personalul contractual şi transmite orice modificare intervenită în raporturile de muncă ale personalului contractual, conform legislaţiei în vigoare.
 23. Elaborează proiectul de buget, propunerile de cheltuieli detaliate pe capitole, titluri şi articole, pe baza fundamentării întocmite de compartimentul financiar-contabil.
 24. Întocmeşte situaţiile privind deschiderile lunare de credite ţinând cont de necesarul lunar pe care îl primeşte de la compartimentul cu atribuţii financiar-contabile şi de salarizare.
 25. Întocmeşte situaţiile privind virări de credite ţinând cont de alocările bugetare pe fiecare articol bugetar în parte şi raportat la necesarul de credite pentru acoperirea cheltuielilor.
 26. Întocmeşte situaţia privind monitorizarea cheltuielilor de personal care se transmite lunar ordonatorului principal de credite.
 27. Participă la implementarea controlului intern managerial.

BIBLIOGRAFIE

 • Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe, modificată şi completată;
 • O.G. nr. 25/2006 privind întărirea capacităţii administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, republicată;
 • O.G. nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, modificată şi completată;
 • O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare (Titlul I şi II ale Părţii a VI-a);

TEMATICA

 1. Reglementări privind dreptul de autor şi drepturile conexe.
 2. Reglementări privind funcţia publică.

Persoană de contact:

Beja Cerasela, şef serviciu Resurse Umane şi Organizare

tel. 021.317.50.70 interior 36

e-mail: cerasela.beja@orda.gov.ro

FORMULAR CERERE TRANSFER

FORMULAR ACORD PRELUCREA DATE CU CARACTER PERSONAL

 

Loading

Din aceeași categorie