CONCURS DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE DE PERSONAL

ANUNŢ CONCURS

Oficiul Român pentru Drepturile de Autor organizează în data de 16 octombrie 2023, ora 10,00 (proba scrisă), la sediul său din Calea Victoriei nr. 118, et. 4, camera 20, concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier achiziţii publice clasa I grad profesional superior din cadrul Serviciului Resurse Umane şi Organizare, Direcţia Expertize, Constatări, Administrativ şi Organizare.

Programul de lucru este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Pentru a participa la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile generale pentru ocuparea unei funcţii publice prevăzute la art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 şi următoarele condiţii specifice, respectiv:

–   studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă din domeniul ştiinţe sociale, ramura de ştiinţă: ştiinţe administrative, ştiinţe economice, ştiinţe juridice sau domeniul ştiinţe inginereşti;

–   minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Atribuţiile postului:

– Operează prin intermediul SEAP, documentațiile de atribuire, invitații, anunțuri și notificări pentru procedurile de achiziție;

– Inițiază – conform legislației în vigoare, achiziţiile directe și ține evidența documentelor suport a acestora;

– Oferă sprijin pentru consultarea Catalogului Electronic de Produse/Servicii și Lucrări și respectiv Consultarea Pieței, de către compartimentele interesate din cadrul instituţiei;

– Întocmește contractul cadru și respectiv contractele de achiziție publică de produse sau servicii, formularele necesare desfășurării procesului de achiziție publică, declarația ce cuprinde persoanele cu funcții de decizie din instituție;

–  Iniţiază şi finalizează procedurile de atribuire;

–  Desfășoară activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire şi a documentelor-suport;

–  Întocmește DUAE conform legislației în vigoare;

–  Îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de Lege;

– Întocmește corespondența, notificări, răspunde la solicitări de clarificări, cu respectarea termenelor legale în legătură cu procedurile de achiziție, prevăzute de legislația în vigoare;

–  Întocmește referatul şi decizia pentru constituirea comisiei de evaluare;

–  Efectuează propunerile pentru membrii comisiei de evaluare;

– Verifică încadrarea achizițiilor în pragurile prevăzute de legislația în vigoare, conform cu codurile CPV aferente achiziţiei;

–  Întocmește fişa de date pentru fiecare achiziţie publică în parte;

–  Întocmește anunţul publicitar în SEAP, (după caz), anunţ de intenţie sau/ şi de participare , invitaţii la proceduri simplificate, negocieri (către ofertantul indicat de compartimentul de specialitate prin referatul aprobat de conducerea instituţiei), etc.

– Întocmeşte răspunsul la clarificări în cazul în care acestea au legătură cu redactarea documentației de atribuire;

–  Întocmește raportul procedurii de atribuire  în baza deciziilor comisiei de evaluare;

–  Înştiinţează despre rezultatul procedurii participanţii la procedura achiziţiei publice;

–  Răspunde de transmiterea anunţurilor de atribuire, în termen legal;

– Constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice care trebuie să cuprindă documentele întocmite/primite de autoritatea contractantă în cadrul procedurii de atribuire;

– Se implică în sprijinirea activității de elaborare a programului anual de achiziţii publice, pe baza necesităţilor şi priorităţilor comunicate de celelalte compartimente din cadrul instituţiei.

Bibliografie

 • Hotărârea nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, modificată şi completată;
 • U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare (Titlul I şi II ale Părţii a VI-a);
 • Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Constituţia României, republicată;
 • G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Tematică

 • Reglementări privind dreptul de autor şi drepturile conexe
 • Reglementări în domeniul funcției publice și a funcționarilor publici
 • Scopul si principiile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice
 • Semnificațiile termenilor și expresiilor utilizate în cadrul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice; Autorități contractante; Domeniu de aplicare. Exceptări
 • Activităţi de achiziţie centralizată
 • Reguli generale de participare şi desfăşurare a procedurilor de atribuire
 • Modalități de atribuire a contractelor de achiziţie publică
 • Organizarea şi desfăşurarea procedurii de atribuire
 • Executarea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru
 • Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţie publică
 • Contravenţii şi sancţiuni privind achiziţiile publice
 • Înregistrarea, reînnoirea și recuperarea înregistrării în SEAP
 • Planificarea şi pregătirea realizării achiziţiei publice
 • Realizarea achiziţiei publice

Calendar concurs:

Depunerea dosarelor se va face în termen de 20 de zile de la data publicării prezentului anunţ, în perioada 13.09 – 02.10.2023, până la ora 17.00, la sediul O.R.D.A. din Bucureşti, sector 1, Calea Victoriei nr. 118, etaj 5, camera 1 sau on-line la adresa de e-mail: office@orda.gov.ro.

Proba scrisă va avea loc în data de 16 octombrie 2023, ora 10,00 la sediul ORDA din Calea Victoriei nr. 118,  sector 1, et. 4, camera 20.

Proba interviului va avea loc în termenul legal, data și ora se vor afișa odată cu rezultatele probei scrise.

Documente necesare pentru înscrierea la concurs: 

 1. copia actului de identitate;
 2. curriculum vitae, modelul comun european;
 3. c) formularul de înscriere;
 4. d) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 5. e) copie carnet de muncă sau adeverință pentru atestarea vechimii în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 6. f) cazierul judiciar sau declaraţie pe propria răspundere;
 7. g) adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (eliberarată de medicul de familie, valabilă 6 luni);
 8. h) formularul de înscriere la concurs.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs. Pentru dosarele de înscriere depuse on-line, documentele în original se vor prezenta în perioada de selecţie a dosarelor de concurs.

Persoană de contact:

Beja Cerasela, şef serviciu Resurse Umane şi Organizare

tel. 021.317.50.70 interior 36

e-mail: cerasela.beja@orda.gov.ro

DESCARCA FORMULARUL DE INSCRIERE CONCURS

SELECȚIA DOSARELOR

REZULTAT CONCURS RECRUTARE

PUNCTAJ FINAL

 

Loading

Din aceeași categorie