Concurs promovare sef serviciu SEC

Data postării (pe site-ul ANFP, pe site-ul oficial ORDA și la sediu):  02 iulie 2021

 

ANUNŢ CONCURS

 

Oficiul Român pentru Drepturile de Autor organizează în data de 02 august 2021 (proba scrisă), la sediul său din Calea Victoriei nr. 118, concurs de promovare  pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu din cadrul Serviciului Expertize şi Constatări, Direcţia Expertize, Constatări, Administrativ şi Organizare.

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

Pentru a participa la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii

   a). să fie numiți într-o funcție publică din clasa I;

   b). minim 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

   c). studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă din domeniul ştiinţe sociale –  ramura ştiinţe juridice, ştiinţe economice sau domeniul ştiinţe inginereşti;

   d). să fie absolvenți cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;

   e). să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile legii.

 

Atribuţiile postului

 1. Coordonează activitatea salariaților din subordine și asigură respectarea de către aceștia a procedurilor/metodologiilor specifice serviciului/instituției precum și a reglementărilor legale privind disciplina la locul de muncă.
 2. Primește, analizează și repartizează în mod judicios către subordonați, în vederea rezolvarii, lucrările repartizate serviciului.
 3. Verifică, avizeză și înaintează către directorul direcției, lucrările rezolvate primite de la subordonați.
 4. Întocmește rapoarte, analize, situații sau alte materiale statistice privind activitatea serviciului.
 5. Efectuează, în calitate de specialist, constatări  tehnico-știintifice asupra produselor purtătoare  de drepturi de autor şi drepturi conexe şi întocmeşte rapoarte de constatare tehnico-știinţifică, în condiţiile legii.
 6. Efectuează, în calitate de specialist, expertize asupra produselor purtătoare  de drepturi  de autor și drepturi conexe și întocmește  rapoarte de expertiză, în condițiile legii.
 7. Verifică  și constată,  în teritoriu, caracterul  original  al produselor  purtătoare  de drepturi  de autor sau  de drepturi  conexe,   ridicate  în  vederea  continuării   cercetarilor sau  confiscate   ca urmare  a activităţilor   desfășurate pe  linia  aplicării  reglementărilor legale  din  domeniu,  de autorităţile  și instituţiile  publice  competente.
 8. Participă, ca specialist ORDA la acţiunile de verificare a respectării   reglementărilor legale  din domeniul  dreptului  de autor şi  drepturilor  conexe,  împreună  cu reprezentanţi ai Poliţiei Române, Jandarmeriei Române, Gărzii Financiare, sau alte autorități și instituţii  publice  cu competenţe în aplicarea legislaţiei din domeniu  care au atribuţii de control.
 9. Participă, ca specialist ORDA la acţunile de verificare a respectăii reglementărilor cu privire  la multiplicarea fonogramelor, videogramelor și programelor pentru calculator și propune Directorului  General măsurile care se impun.
 10. Participă, ca specialist ORDA la acțiunile de verificare a respectării reglementarilor cu privire  la îndeplinirea condițiilor legale privind echipamentele de multiplicare delinute de operatorii econornici care solicită înregistrarea în Registrul Naţional al Multiplicatorilor de discuri optice, casete audio și casete video și propune Directorului General măsurile  care se irnpun.
 11. Verifică documentele necesare pentru obţinerea avizului pe care instituţia îl eliberează, în calitate de organ de specialitate al administraţiei publice centrale, potrivit legii, în vederea înscrierii  în registrul aflat la grefa judecătoriei a fundațiilor sau asociațiilor pentru combaterea pirateriei.
 12. Întocmește documente, în conformitate cu Legea nr.8/1996, Codul de procedură penală și alte legi incidente, referitoare la dosarele instrurnentate şi le înaintează spre aprobare directorului direcției.
 13. Primeşte şi analizează documentele repartizate, întocmeşte documente pentru  rezolvarea/finalizarea dosarelor de caz constituite, pe care le supune aprobării directorului  direcţiei,  în vederea înaintării către solicitant sau către autoritățile și  instituțiile competente.
 14.   Participă la organizarea acţiunilor de distrugere a bunurilor confiscate potrivit legislației în vigoare şi la acţiunile de distrugere  propriu-zise.
 15. Se deplasează în teritoriu, ca urmare a solicitărilor adresate instituţiei  de către organele competente, pentru desfăşurarea de activităţi specifice conform  atribuţiilor şi competenţelor serviciului şi instituției.
 16. Utilizează tehnica primită în dotare în scopul îndeplinirii sarcinilor de serviciu şi ia măsuri  de remediere a deficienţelor constatate.
 17. Participă la proiecte și programe de colaborare, cu privire la perfecţionarea activităţilor de constatare tehnico-şiinţifică  și expertiză, cu instituţii, organisme sau organizaţii de specialitate din  ţară şi străinătate.
 18. Participă la programele de instruire, formare și perfecţionare în domeniile specifice constatării tehnico-ştiinţifice, expertizei şi combaterii pirateriei cu privire la dreptul de autor şi drepturile conexe, din ţară şi din străinătate, când este desemnat.
 19. Participă la cursuri, seminarii şi alte forme de instruire în ţară şi străinătate când este desernnat.
 20. Își imbunătăţeşte, periodic, pregătirea profesională.
 21. Respectă procedurile, metodologiile şi normele interne privitoare la activităţile desfăşurate în cadrul serviciului, direcţiei şi în cadrul  instituţiei.
 22. Organizează, coordonează și verifică, dacă este desemnat de către şeful ierarhic superior,  activitatea echipei de specialişti ORDA din care face parte, cu ocazia dcplasării în teritoriu în scopul îndeplinirii sarcinilor de serviciu.
 23. Execută, din dispoziţia expresă a şefului ierarhic superior, activităţi de coordonare a unor lucrări şi/sau persoane de grad profesional egal sau inferior.
 24. Este membru în Comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial al ORDA şi exercită atribuţiile prevăzute în Regulamentul de funcţionare al comisiei

 

Bibliografie

 • Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe, modificată şi completată;
 • O.G. nr. 25/2006 privind întărirea capacităţii administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, republicată;
 • H.G. nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, modificată şi completată;
 • O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare (Titlul I şi II ale Părţii a VI-a);
 • Constituţia României, republicată;
 • O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Tematică

– Reglementări privind dreptul de autor şi drepturile conexe.

– Drepturi şi libertăţi fundamentale.

– Reglementări privind funcţia publică.

– Prevenirea şi sancţionarea formelor de discriminare.

– Egalitatea de şanse şi de tratament.

 

Calendar concurs

Depunerea dosarelor se va face în termen de 20 de zile de la data publicării prezentului anunţ, în perioada 02 – 21 iulie 2021, la sediul O.R.D.A. din Bucureşti, sector 1, Calea Victoriei nr. 118, et. 5, camera 1.

Proba scrisă va avea loc în data de 02 august 2021, ora 10,00 la sediul ORDA  din Calea Victoriei nr. 118,  sector 1.

Proba interviului va avea loc în termenul legal, data și ora se vor afișa odată cu rezultatele probei scrise.

 

Documente necesare pentru înscrierea la concurs:

 1. copia actului de identitate;
 2. curriculum vitae, modelul comun european;
 1. c)  formularul de înscriere;
 2. d)  copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 3. e)  copie carnet de muncă sau adeverință pentru atestarea vechimii în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 4. f)  cazierul administrativ;
 5. g) adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (eliberarată de medicul de familie, valabilă 6 luni);

 

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs. 

 

Persoana de contact pentru primirea dosarelor de concurs

Cerasela BEJA, Şef serviciu Resurse Umane şi Organizare

Loading

Din aceeași categorie