Data postării (pe site-ul ANFP, pe site-ul oficial ORDA și la sediu): 11 iunie 2021

ANUNŢ CONCURS

Oficiul Român pentru Drepturile de Autor organizează în data de 12 iulie 2021 (proba scrisă), la sediul său din Calea Victoriei nr. 118, et. 4, camera 20, concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante:

1. consilier cls. I grad profesional asistent din cadrul Direcţiei Registre şi Gestiune Colectivă
* Programul de lucru este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână
Pentru a participa la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile generale pentru ocuparea unei funcţii publice prevăzute la art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 şi următoarele condiţii specifice, respectiv:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, din domeniul ştiinţe sociale – ramura ştiinţe juridice, ştiinţe administrative, ştiinţe economice sau domeniul ştiinţe inginereşti:
minim 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Atribuţiile postului:
– Asigură corespondenţa cu persoanele fizice sau juridice privind activitatea serviciului, direcţiei şi O.R.D.A., în general.
– Verifică aspectele privind legalitatea proiectelor de modificare ale statutelor organismelor de gestiune colectivă din domeniu şi să facă eventuale observaţii asupra conţinutului lor.
– Face propuneri şi întocmeşte tematica controlului general anual al organismelor de gestiune colectivă.
– Participă la activităţile de control general anual a activităţii şi funcţionării organismelor de gestiune colectivă, şi întocmeşte procesul-verbal de control la finalizarea controlului.
– Întocmeşte raportul de control anual al organismului de gestiune colectivă care va cuprinde şi propuneri privind îmbunătăţirea activităţii organismului de gestiune colectivă verificat, eventuale observaţii recomandări sau sancţiuni după caz.
– Participă la activităţile de control punctual al organismului de gestiune colectivă, întocmind în acest sens procesul-verbal de control la finalizarea controlului.
– Ţine evidenţa dosarului organismului de gestiune colectivă ce îi este repartizat. Dosarul va conţine printre altele: repertoriile, dările de seamă anuale, raportul anual al comisiei de cenzori, hotărârile judecătoreşti privind înregistrarea modificărilor la statut şi a contractelor de reprezentare cu organismele similare din străinătatea primite de la organismele de gestiune colectivă, etc.
– Urmăreşte îndeplinirea de către organismele de gestiune colectivă a obligaţiilor privind publicarea pe pagina proprie de Internet a informaţiilor prevăzute de Legea nr. 8/1996, republicată, cu modificările şi completărilor ulterioare.
– Urmăreşte îndeplinirea de către organismele de gestiune colectivă a altor obligaţii prevăzute de Legea nr. 8/1996, republicată, cu modificările şi completărilor ulterioare.
– Întocmeşte situaţii centralizate privind activitatea organismelor de gestiune colectivă din România.
– Soluţioneazeă în termenul legal adresele care îi sunt repartizate spre soluţionare.
– Participă la activităţile privind realizarea unor proiecte ale organismelor de gestiune colectivă.
– Participă la realizarea unor proiecte ale O.R.D.A. din cadrul Programelor cu finanţare europeană.
– Face propuneri şi participă la organizarea de seminarii, conferinţe etc, cu tematică legată de gestiunea colectivă şi a drepturilor de autor şi conexe, în general.
– Participă la cursuri, seminarii şi alte forme de instruire în ţară şi străinătate, la propunerea directorului direcţiei.
– Întocmeşte situaţii centralizate privind activitatea direcţiei.
– Participă la implementarea controlului intern managerial.
– Face propuneri privind creşterea eficienţei activităţii sale în cadrul direcţiei.

2. expert cls. I grad profesional superior din cadrul Direcţiei Registre şi Gestiune Colectivă
* Programul de lucru este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână
Pentru a participa la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile generale pentru ocuparea unei funcţii publice prevăzute la art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 şi următoarele condiţii specifice, respectiv:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, din domeniul ştiinţe sociale – ramura ştiinţe juridice, ştiinţe administrative, ştiinţe economice sau domeniul ştiinţe inginereşti:
minim 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Atribuţiile postului:
– Asigură corespondenţa cu persoanele fizice sau juridice privind activitatea serviciului, direcţiei şi O.R.D.A., în general.
– Verifică aspectele privind legalitatea statutelor de înfiinţare ale organismelor de gestiune colectivă din domeniu şi să facă eventuale observaţii asupra conţinutului lor.
– Verifică îndeplinirea condiţiilor legale pentru acordarea avizului de funcţionare ca organism de gestiune colectivă a unei asociaţii.
– Verifică aspectele privind legalitatea proiectelor de modificare ale statutelor organismelor de gestiune colectivă din domeniu şi să facă eventuale observaţii asupra conţinutului lor.
– Face propuneri şi să întocmeşte tematica controlului general anual al organismelor de gestiune colectivă.
– Participă la activităţile de control general anual a activităţii şi funcţionării organismelor de gestiune colectivă, şi întocmeşte procesul-verbal de control la finalizarea controlului.
– Întocmeşte raportul de control anual al organismului de gestiune colectivă care va cuprinde şi propuneri privind îmbunătăţirea activităţii organismului de gestiune colectivă verificat, eventuale observaţii recomandări sau sancţiuni după caz.
– Participă la activităţile de control punctual al organismului de gestiune colectivă, întocmind în acest sens procesul-verbal de control la finalizarea controlului.
– Elaborează formatul repertoriilor şi dărilor de seamă ale organismelor de gestiune colectivă.
– Ţine evidenţa dosarului organismului de gestiune colectivă ce îi este repartizat. Dosarul va conţine printre altele: repertoriile, dările de seamă anuale, raportul anual al comisiei de cenzori, hotărârile judecătoreşti privind înregistrarea modificărilor la statut şi a contractelor de reprezentare cu organismele similare din străinătatea primite de la organismele de gestiune colectivă, etc.
– Urmăreşte îndeplinirea de către organismele de gestiune colectivă a obligaţiilor privind publicarea pe pagina proprie de Internet a informaţiilor prevăzute de Legea nr. 8/1996, republicată, cu modificările şi completărilor ulterioare.
– Urmăreşte îndeplinirea de către organismele de gestiune colectivă a altor obligaţii prevăzute de Legea nr. 8/1996, republicată, cu modificările şi completărilor ulterioare.
– Întocmeşte situaţii centralizate privind activitatea organismelor de gestiune colectivă din România.
– Întocmeşte situaţii centralizate şi studii privind dreptul de autor şi drepturile conexe pe plan european şi internaţional.
– Soluţioneazeă în termenul legal adresele care îi sunt repartizate spre soluţionare.
– Realizează materiale informative privind dreptul de autor şi drepturile conexe, în general, şi activitatea O.R.D.A., în special.
– Face propuneri pentru programe de instruire, formare practică şi teoretică privind gestiunea colectivă şi problematica prorietăţii intelectuale, în general.
– Participă la activităţile privind realizarea unor proiecte ale organismelor de gestiune colectivă.
– Participă la realizarea unor proiecte ale O.R.D.A. din cadrul Programelor cu finanţare europeană.
– Face propuneri şi participă la organizarea de seminarii, conferinţe etc, cu tematică legată de gestiunea colectivă şi a drepturilor de autor şi conexe, în general.
– Participă la cursuri, seminarii şi alte forme de instruire în ţară şi străinătate, la propunerea directorului direcţiei.
– Întocmeşte situaţii centralizate privind activitatea direcţiei.
– Participă la implementarea controlului intern managerial.
– Face propuneri privind creşterea eficienţei activităţii sale în cadrul direcţiei.

Bibliografie (pentru ambele posturi)

Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe, modificată şi completată;
O.G. nr. 25/2006 privind întărirea capacităţii administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, republicată;
H.G. nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, modificată şi completată;
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare (Titlul I şi II ale Părţii a VI-a);
Constituţia României, republicată;
O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Tematică (pentru ambele posturi)

1. Reglementări privind dreptul de autor şi drepturile conexe.
2. Drepturi şi libertăţi fundamentale.
3. Reglementări privind funcţia publică.
4. Prevenirea şi sancţionarea formelor de discriminare.
5. Egalitatea de şanse şi de tratament.

Calendar concurs:
Depunerea dosarelor se va face în termen de 20 de zile de la data publicării prezentului anunţ, în perioada 11 – 30 iunie 2021, până la ora 17.00, la sediul O.R.D.A. din Bucureşti, sector 1, Calea Victoriei nr. 118, et. 5, camera 1 sau on-line la adresa de e-mail: office@orda.gov.ro.
Proba scrisă va avea loc în data de 12 iulie 2021, ora 10,00 la sediul ORDA din Calea Victoriei nr. 118, sector 1, et. 4, camera 20.
Proba interviului va avea loc în termenul legal, data și ora se vor afișa odată cu rezultatele probei scrise.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, modificată şi completată.

Documente necesare pentru înscrierea la concurs:
copia actului de identitate;
curriculum vitae, modelul comun european;
c) formularul de înscriere;
d) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
e) copie carnet de muncă sau adeverință pentru atestarea vechimii în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
f) cazierul judiciar sau declaraţie pe propria răspundere;
g) adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (eliberarată de medicul de familie, valabilă 6 luni);
h) declarația pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs. Pentru dosarele de înscriere depuse on-line, documentele în original se vor prezenta în perioada de selecţie a dosarelor de concurs.

Persoană de contact:
Beja Cerasela, şef serviciu Resurse Umane şi Organizare
tel. 021.317.50.70 interior 36
e-mail: cerasela.beja@orda.gov

Loading

Din aceeași categorie