Data postării (pe site-ul ANFP, pe site-ul oficial ORDA și la sediu):  20 aprilie 2022

ANUNŢ CONCURS

 Oficiul Român pentru Drepturile de Autor organizează în data de 23 mai 2022 (proba scrisă), la sediul său din Calea Victoriei nr. 118, et. 4, camera 20, concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de expert clasa I grad profesional principal din cadrul Serviciului Resurse Umane şi Organizare, Direcţia Expertize, Constatări, Administrativ şi Organizare.

Programul de lucru este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Pentru a participa la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile generale pentru ocuparea unei funcţii publice prevăzute la art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 şi următoarele condiţii specifice, respectiv:

–   studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

–   minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

 Atribuţiile postului:

 1. Întocmeşte statul de funcţii la nivelul instituţiei, în vederea aprobării acestuia de către directorul general, cu consultarea şefului ierarhic superior.
 2. Întocmeşte statul de personal în funcţie de orice modificare privind mişcările de personal, promovări, concursuri, indexări, modificări de vechime în munca etc.
 3. Întocmeşte proiecte de acte administrative de numire, eliberare, transfer, mutare, suspendare şi încetare a raporturilor de muncă şi serviciu (decizii ale directorului general al instituţiei) în baza unui referat pe care le supune aprobării conducerii instituţiei.
 4. Ţine legătura cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, în ceea ce priveşte gestionarea funcţiilor publice.
 5. Întocmeşte, în baza propunerilor şefilor de compartimente “Planul anual de perfecţionare profesională”, îl supune aprobării şi îl transmite Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
 6. Întocmeşte anual “Planul de ocupare a funcţiilor publice” îl supune aprobării şi îl transmite ordonatorului principal de credite.
 7. Întocmeşte contracte individuale de muncă pentru personalul contractual.
 8. Asigură secretariatul comisiilor de concurs şi comisiilor de soluţionare a contestaţiilor în vederea recrutării funcţionarilor publici.
 9. Asigură secretariatul comisiilor de examinare şi concurs în vederea promovării funcţionarilor publici şi a personalului contractual.
 10. Întocmeste note de transfer la cerere şi în interesul serviciului pentru funcţionarii publici, cu respectarea prevederilor legale în ceea ce priveşte mobilitatea funcţionarilor publici.
 11. Întocmeşte note de lichidare pentru funcţionarii publici şi personalul contractual.
 12. Eliberează la încetarea raportului de serviciu al funcţionarului public, dosarul profesional al acestuia păstrând în arhivă copii ale acestuia.
 13. Întocmeşte dosarul profesional al fiecărui angajat.
 14. Eliberează şi vizează semestrial legitimaţiile de serviciu.
 15. Întocmeşte anual, la propunerea şefilor de compartimente, planificarea concediilor de odihnă a personalului instituţiei şi urmăreşte efectuarea acestora cu respectarea procedurilor interne.
 16. Ţine evidenţa prezenţei la serviciu prin Condica de prezenţă, urmărind zilnic semnarea acesteia de către personalul ORDA.]
 17. Întocmeşte foile colective de prezenţă în corelare cu Condica de prezenţă.
 18. Întocmeşte situaţiile statistice solicitate de Institutul Naţional de Statistică.
 19. Întocmeşte şi eliberează adeverinţe salariaţilor ORDA.
 20. Eliberează la încetarea raportului de serviciu al funcţionarului public dosarul profesional al acestuia păstrând în arhivă copii ale acestuia.
 21. Întocmeşte facturi fiscale şi chitanţe aferente încasărilor provenite din taxele percepute de ORDA şi din eliberarea de marcaje holografice.
 22. Întocmeşte zilnic registrul de casă şi îl prezentă spre verificare şi avizare.
 23. Rulează numerarul instituţiei (lei,valută) prin încasări sau plăţi, conform actelor însoţitoare aprobate.
 24. Depune sumele în numerar la Trezoreria Statului în termenul prevăzut de lege.
 25. Depune şi ridică documentaţia necesară operaţiunilor de încasări şi plăţi prin bănci comerciale sau Trezoreria Statului, unde instituţia are conturi deschise.
 26. Înregistrează extrasele de cont şi ţine evidenţa analitică a plăţilor.
 27. Eliberează, la cerere, marcaje holografice, în lipsa responsabilului cu această activitate.
 28. Participă la implementarea controlului intern managerial.

Bibliografie

 • Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe, modificată şi completată;
 • G. nr. 25/2006 privind întărirea capacităţii administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, republicată;
 • G. nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, modificată şi completată;
 • U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare (Titlul I şi II ale Părţii a VI-a);
 • Constituţia României, republicată;
 • G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Tematică

 1. Reglementări privind dreptul de autor şi drepturile conexe.
 2. Drepturi şi libertăţi fundamentale.
 3. Reglementări privind funcţia publică.
 4. Prevenirea şi sancţionarea formelor de discriminare.
 5. Egalitatea de şanse şi de tratament.

Calendar concurs:

Depunerea dosarelor se va face în termen de 20 de zile de la data publicării prezentului anunţ, în perioada 20.04 – 09.05.2022, până la ora 17.00, la sediul O.R.D.A. din Bucureşti, sector 1, Calea Victoriei nr. 118, et. 5, camera 1 sau on-line la adresa de e-mail: office@orda.gov.ro.

Proba scrisă va avea loc în data de 23 mai 2022, ora 10,00 la sediul ORDA din Calea Victoriei nr. 118,  sector 1, et. 4, camera 20.

Proba interviului va avea loc în termenul legal, data și ora se vor afișa odată cu rezultatele probei scrise.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, modificată şi completată.

Documente necesare pentru înscrierea la concurs:         

 1. copia actului de identitate;
 2. curriculum vitae, modelul comun european;
 3. c) formularul de înscriere;
 4. d) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 5. e) copie carnet de muncă sau adeverință pentru atestarea vechimii în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 6. f) cazierul judiciar sau declaraţie pe propria răspundere;
 7. g) adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (eliberarată de medicul de familie, valabilă 6 luni);
 8. h) declarația pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs. Pentru dosarele de înscriere depuse on-line, documentele în original se vor prezenta în perioada de selecţie a dosarelor de concurs.

Persoană de contact:

Beja Cerasela, şef serviciu Resurse Umane şi Organizare

tel. 021.317.50.70 interior 36

e-mail: cerasela.beja@orda.gov

Descarca Formularul de inscriere concurs

Selectia dosarelor

punctaj final

Loading

Din aceeași categorie