Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA)

O.R.D.A este organ de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea Guvernului, cu personalitate juridică, fiind autoritate unică de reglementare, evidenţă prin registre naționale, supraveghere, autorizare, arbitraj şi constatare tehnico-ştiintifică în domeniul drepturilor de autor şi al drepturilor conexe. Oficiul este coordonat metodologic de Ministrul Culturii, iar finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Oficiului se asigură integral şi distinct de la bugetul de stat, prin intermediul bugetului Ministerului Culturii, ministrul coordonator fiind ordonator principal de credite. (H.G. nr. 401/2006, art. 1, coroborat cu art. 137 din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare)

O.R.D.A. funcţionează în temeiul Legii nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare şi a Hotărârii de guvern nr. 401/2006

Viziune

Dezvoltarea şi consolidarea sistemului proprietăţii intelectuale în domeniul drepturilor de autor şi drepturilor conexe, în vederea asigurării unui mediu cultural şi economic care să stimuleze creativitatea şi să garanteze protejarea şi valorificarea rezultatelor acesteia.

Misiune

Promovarea unei protecţii şi a unei utilizări eficace a dreptului de autor şi a drepturilor conexe în România.

Obiective strategice generale

 • Promovarea unei culturi a dreptului de autor şi drepturilor conexe în cadrul Proprietăţii Intelectuale
 • Integrarea dreptului de autor şi drepturilor conexe în politica şi programul naţional de dezvoltare economică
 • Îmbunătăţirea legislaţiei naţionale privind dreptul de autor şi drepturile conexe în acord deplin cu legislaţia comunitara si participarea la elaborarea instrumentelor juridice comunitare si internaţionale in domeniu.
 • Furnizarea unor servicii de calitate în cadrul sistemului naţional de protecţie a dreptului de autor şi drepturilor conexe.
 • Monitorizare si evaluare

Valori

 • Creativitate şi inovaţie
 • Respect, cultivarea tradiţiilor
 • Transparenţă şi dinamism
 • Responsabilitate şi profesionalism

Atribuţiile O.R.D.A. se referă la:

 • activitatea de reglementare în domeniul dreptului de autor şi al drepturilor conexe;
 • activitatea registrelor naţionale;
 • activitatea de gestiune colectivă;
 • activitatea de constatare şi expertiză tehnico-ştiinţifică;
 • activitatea de reprezentare internaţională;
 • activitatea de informare si instruire.

Atribuţiile O.R.D.A. privind activitatea de reglementare sunt următoarele:

 • reglementează activitatea din domeniu prin decizii ale directorului general, potrivit legii;
 • elaborează proiecte de acte normative în domeniul său de activitate;
 • participă la elaborarea şi actualizarea Strategiei naţionale în domeniul proprietăţii intelectuale.

Atribuţiile O.R.D.A. privind registrele naţionale sunt următoarele:

 • organizează şi administrează contra cost înregistrarea sau înscrierea în registrele naţionale şi în alte evidenţe naţionale specifice, prevăzute de lege;
 • eliberează contra cost, în condiţiile legii, marcaje holograficeutilizabile în domeniul drepturilor de autor şi al drepturilor conexe, la valoarea preţului de achiziţie, la care se adaugă un comision de administrare de 30%.

Atribuţiile O.R.D.A. privind organismele de gestiune colectivă sunt următoarele:

 • ţine evidenta repertoriilor transmise de organismele de gestiune colectivă;
 • avizează constituirea şi supraveghează funcţionareaorganismelor de gestiune colectivă;
 • avizează propunerile de modificare a statutului organismelor de gestiune colectivă, precum şi înfiinţarea de către acestea, de organisme comune de colectare pentru mai multe domenii;
 • avizează, potrivit legii, înscrierea în registrul aflat la grefa judecatoriei a asociatţilor si fundatţilor constituite în domeniul drepturilor de autor şi al drepturilor conexe, precum şi a asociaţiilor pentru combaterea pirateriei;
 • controlează funcţionarea organismelor de gestiune colectivă şi stabileşte măsurile de intrare în legalitate sau aplică sancţiuni, după caz;
 • asigură secretariatul procedurilor de arbitraj desfaşurate potrivit legii.

Atribuţiile O.R.D.A. privind activitatea de constatare şi expertiză tehnico-ştiintifică sunt următoarele:

 • efectueaza constatari tehnico-stiintifice cu privire la caracterul original al produselor purtatoare de drepturi de autor sau de drepturi conexe, la solicitarea organelor de cercetare penala;
 • efectueaza, la cerere, expertize contra cost, pe cheltuiala partilor interesate.

O.R.D.A. desfaşoară activitati de reprezentare in relatiile cu organizatiile de specialitate similare, inclusiv instituţii şi organisme din Uniunea Europeană, precum şi cu organizaţiile internaţionale la care statul român este parte, în domeniul dreptului de autor şi al drepturilor conexe.

O.R.D.A. desfăşoară activităţi de informare privind legislaţia din domeniu, pe cheltuiala proprie, precum si activităţi de instruire, pe cheltuiala celor interesaţi;

(H.G. nr. 401/2006, art. 3 si Legea 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, art. 138 alin. 1)

Instituţii similare ORDA la nivel internaţional:

 • http://www.wipo.int/directory/en/urls.jsp

SCURT ISTORIC

I. ISTORICUL DREPTULUI DE AUTOR ÎN ROMÂNIA

-1862 – Legea Presei cuprinzând prevederi referitoare la dreptul de autor;

-1906 – Bucureşti Congresul Mondial al Autorilor, ocazionând publicarea primelor lucrări juridice româneşti din domeniul dreptului de autor;

-1923- Legea nr. 126 din 28 iunie 1923 asupra proprietăţii literare şi artistice

-1927 – România a aderat la Convenţia de la Berna pentru protejarea operelor literare şi artistice;

-1942 – Decret- Lege nr. 8/1942 privitor la perceperea dreptului de autor pentru executarea în public a operelor muzicale;

-1951 – Decretul nr. 19/1951 pentru dreptul de autor asupra operelor proprii a fi tiparite;

-1955 – Decretul nr. 591/1955 pentru reglementarea contractelor privitoare la executarea lucrarilor de arta plastica, precum si achizitionarea de lucrari de arta plastica si de obiecte de muzeu;

-1956 – Decretul 321 din 18/06/1956 privind dreptul de autor;

-1996 – Legea nr. 8 din14.03.1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe;

-25.06.1996 – Înfiinţarea ORDA odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 8/1996.

II. CONDUCEREA ORDA

25.06.1996- 01.02.1997 – Director general Eugen VASILIU;
01.02.1997- 07.08.1998 – Director general Constanţa MOISESCU;
12.08.1998-17.05.2010 – Director general Rodica PÂRVU;
11.12.2000- 01.10.2010 – Director general adjunct Eugen VASILIU;
18.05.2010- 21.06.2012 – Director general Robert BUCUR;
21.06.2012-03.03.2014 – Director general Adriana DONŢU;
26.07.2012-09.07.2020 – Director general adjunct Irina LUCAN-ARJOCA;
03.03.2014-22.10.2014 – Director general adjunct Irina LUCAN-ARJOCA a exercitat atribuţiile directorului general;
22.10.2014-02.11.2015 – Director general Leonard Artur HORVATH
16.11.2015-21.03.2017 – Director general adjunct Irina LUCAN-ARJOCA a exercitat atribuţiile directorului general;
21.03.2017 – 05.06.2020 -Director general Doru Adrian PĂUNESCU
05.06.2020 – 05.04.2021 -Director general Mario DE MEZZO
09.07.2020 – 13.11.2020 -Director general adjunct Andrei Simion IJAC
16.11.2020 – 18.02.2021 -Director general adjunct Irina LUCAN ARJOCA
06.04.2021 – 31.03.2022 -Director general Răzvan Codruț POP
07.04.2021 – 03.08.2023 -Director general adjunct Mario DE MEZZO
24.05.2022 – PREZENT -Director general Andrei Simion IJAC

Loading