Data postării (pe site-ul ANFP, pe site-ul oficial ORDA și la sediu):  08 mai 2020

ANUNŢ CONCURS

Oficiul Român pentru Drepturile de Autor organizează în data de 12 iunie 2020 (proba scrisă), la sediul său din Calea Victoriei nr. 118, et. 4, camera 20, concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante:

 1. consilier cls. I grad profesional debutant din cadrul Serviciului IT, Relaţii Internaţionale şi Proiecte

Pentru a participa la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile generale pentru ocuparea unei funcţii publice prevăzute la art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 şi condiţa specifică privind studiile, respectiv:

–   studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, din domeniul ştiinţe sociale, ramura ştiinţe juridice, ştiinţe administrative, ştiinţe economice, ştiinţe inginereşti sau domeniul ştiinţe umaniste şi arte.

Bibliografie

 • Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe, modificată şi completată;
 • G. nr. 25/2006 privind întărirea capacităţii administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, republicată;
 • G. nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, modificată şi completată;
 • U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 • Constituţia României
 1. consilier cls. I grad profesional asistent din cadrul Serviciului IT, Relaţii Internaţionale şi Proiecte

Pentru a participa la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile generale pentru ocuparea unei funcţii publice prevăzute la art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 şi condiţii specifice:

 • studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, din domeniul ştiinţe sociale, ramura ştiinţe juridice, ştiinţe administrative, ştiinţe economice, ştiinţe inginereşti sau domeniul ştiinţe umaniste şi arte;
 • minim 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Bibliografie

 • Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe, modificată şi completată;
 • G. nr. 25/2006 privind întărirea capacităţii administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, republicată;
 • G. nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, modificată şi completată;
 • U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 • Constituţia României

Atribuţiile postului:

–  Elaborează răspunsurile la petiţiile şi corespondenţa primită de ORDA de la persoane fizice sau juridice privind interpretările legislative în domeniul dreptului de autor şi a drepturilor conexe.

– Elaborează, analizează şi face observaţii, după caz, în ceea ce priveşte conţinutul proiectelor de acorduri/protocoale privind cooperarea internaţională a ORDA din domeniul său de activitate.

–   Participă la elaborarea Strategiei naţionale în domeniul proprietăţii intelectuale.

– Elaborează memorandumurile necesare deplasării directorului general şi/sau directorului general adjunct ORDA în vederea participării la reuniunile Comisiei Europene sau ale Consiliului Uniunii Europene privind domeniul de activitate al instituţiei.

–  Elaborează proiectele de mandat, inclusiv de mandat general, în vederea participării personalului instituţiei la reuniunile Comisiei Europene sau ale Consiliului Uniunii Europene privind domeniul de activitate al Oficiului.

–  Transmite proiectul de mandat, inclusiv de mandat general, concomitent ministerelor şi celorlalte instituţii de specialitate ale administraţiei publice centrale cu responsabilităţi în domeniu, în funcţie de obiectul mendatului, în vederea formulării unui punct de vedere. Proiectul de mandat, inclusiv de mandat general, va fi transmis în mod obligatoriu şi Ministerului Afacerilor Externe.

–  Participă la elaborarea, în vederea comunicării către Comisia Europeană, a informărilor cu privire la:

 1. intenţia de adoptare a unor dispoziţii naţionale de regelementare a unor noi drepturi conexe, precizându-se motivele esenţiale care justifică reglementarea acestor drepturi, precum şi durata de protecţie corespunzătoare;
 2. orice dispoziţii naţionale adoptate în domeniul reglementat de Legea nr. 8/1996;
 3. lista organismelor de radiodifuziune cărora le sunt aplicabile dispoziţiile art. 119 alin. (2) din actul normativ mai sus menţionat.

–  Informează şi consultă, după caz, autorităţile locale, organismele de gestiune colectivă, asociaţiile anti-piraterie, organizaţiile patronale, sindicale, civice sau alte organizaţii active în domeniile acoperite de propunerea legislativă a Comisiei Europene în domeniul dreptului de autor şi al drepturilor conexe.

–  Elaborează materialele solicitate de Ministerul Afacerilor Europene sau de alte organe centrale în ceea ce priveşte domeniul afacerilor europene;

–  Participă la elaborarea tabelelor prin care se evaluează gradul de compatibilitate a legislaţiei naţionale în vigoare cu actele normative comunitare, în vederea accelerării procesului de transpunere şi implementare.

–  Elaborează memorandumurile şi mandatele necesare deplasării directorului general şi/sau directorului general adjunct ORDA în vederea participării la reuniunile organizaţiilor internaţionale din domeniul proprietăţii intelectuale sau din domenii conexe cu acesta (OMPI, OMC, OMM, UNESCO) sau ale organizaţiilor internaţionale non-guvernamentale în domeniul dreptului de autor şi drepturilor conexe (FIM, CISAC, GESAC, FIA, FIAPF; AEPO-ARTIS, IFPI, MPA etc).

–  Elaborează referatele necesare deplasării personalului ORDA în vederea participării la reuniunile organizaţiilor internaţionale din domeniul proprietăţii intelectuale sau din domenii conexe cu acesta (OMPI, OMC, OMM, UNESCO) sau ale organizaţiilor internaţionale non-guvernamentale în domeniul dreptului de autor şi drepturilor conexe (FIM, CISAC, GESAC, FIA, FIAPF; AEPO-ARTIS, IFPI, MPA, etc).

–  Redactează materialele şi documentele (ALOP, proiecte decizii etc) necesare obţinerii aprobărilor legale pentru deplasările externe ale personalului ORDA.

–  Asigură materiale de concepţie, precum şi corespondenţa în relaţiile cu ambasadele, consulatele şi misiunile străine.

–  Participă la reuniunile grupurilor de experţi constituite pe problematici specifice instituţiei.

–  Asigură elaborarea materialelor de concepţie privind relaţiile internaţionale în domeniul dreptului de autor (convenţii, tratate, acorduri şi proiecte ale unor astfel de documente) în conexiune cu organele administraţiei centrale.

–  Asigură elaborarea corespondenţei şi a lucrărilor solicitate în legătură cu acordul TRIPS (OMC) şi în relaţia cu MAE – departamentele comerciale.

–  Gestionează, atunci când este cazul, informaţiile clasificate europene, conform legislaţiei in vigoare.

–  Urmăreşte şi participă la derularea acţiunilor cu caracter internaţional (reuniuni, seminarii, mese rotunde, cursuri de pregătire etc).

–  Asigură transmiterea către organele similare din străinătate a informaţiilor privind activitatea ORDA.

– Transmite informaţiile de specialitate primite din străinătate, care prezintă interes pentru celelalte direcţii şi compartimente din cadrul ORDA.

– Completează/coordoneeză completarea chestionarelor primite de ORDA şi remite răspunsurile emitenţilor.

– Elaborează propuneri de colaborare internaţională sau bilaterală în domeniul de competenţă ORDA, pe care le supune aprobării directorului general al ORDA.

–  Asigură, după caz, traducerea sau retroversiunea unor materiale necesare desfăşurării activităţii direcţiei, şi, în cazuri exprese, ale celorlalte direcţii.

– Ţine evidenţa materialelor primite de la instituţiile similare din străinătate şi organismele internaţionale.

–  Redactează materiale propuse a fi publicate pe site-ul ORDA.

–  Participă la organizarea băncii de date ORDA în domeniul său de activitate.

–  Participa la pregătirea şi desfăşurarea  programelor de  instruire în cadrul şi în afara ORDA.

–  Execută orice altă sarcină dispusă pe linie ierarhică, pentru îndeplinirea corespunzătoare a activităţilor necesitate de buna funcţionare a serviciului sau instituţiei.

 1. expert clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Resurse Umane şi Organizare, Direcţia Expertize, Constatări, Administrativ şi Organizare:

Pentru a participa la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile generale pentru ocuparea unei funcţii publice prevăzute la art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 şi condiţii specifice:

–   studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, din domeniul ştiinţe sociale, ramura ştiinţe economice, specializarea contabilitate şi informatică de gestiune, economie generală, economie şi finanţe sau finanţe şi bănci;

–   minim 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Bibliografie

 • Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe, modificată şi completată;
 • G. nr. 25/2006 privind întărirea capacităţii administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, republicată;
 • G. nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, modificată şi completată;
 • Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, modificată şi completată;
 • U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 • Constituţia României

Atribuţiile postului:

–  Întocmeşte statul de funcţii la nivelul instituţiei, în vederea aprobării acestuia de către directorul general, cu consultarea şefului ierarhic superior;

– Întocmeşte statul de personal în funcţie de orice modificare privind mişcările de personal, promovări, concursuri, indexări, modificări de vechime în munca etc;

– Întocmeşte proiecte de acte administrative de numire, eliberare, transfer, mutare, suspendare şi încetare a raporturilor de muncă şi serviciu (decizii ale directorului general al instituţiei)  în baza unui referat pe care le supune aprobării conducerii instituţiei;

– Ţine legătura cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, în ceea ce priveşte gestionarea funcţiilor publice;

– Întocmeşte, în baza propunerilor şefilor de compartimente “Planul anual de perfecţionare profesională”, îl supune aprobării şi îl transmite Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;

– Întocmeşte anual “Planul de ocupare a funcţiilor publice” îl supune aprobării şi îl transmite ordonatorului principal de credite;

–   Întocmeşte contracte individuale de muncă pentru personalul contractual;

–  Asigură secretariatul comisiilor de concurs şi comisiilor de soluţionare a contestaţiilor în vederea recrutării funcţionarilor publici;

– Asigură secretariatul comisiilor de examinare şi concurs în vederea promovării funcţionarilor publici şi a personalului contractual;

– Întocmeste note de transfer la cerere şi în interesul serviciului pentru funcţionarii publici, cu respectarea prevederilor legale în ceea ce priveşte mobilitatea funcţionarilor publici;

–  Întocmeşte note de lichidare pentru funcţionarii publici şi personalul contractual;

– Eliberează la încetarea raportului de serviciu al funcţionarului public, dosarul profesional al acestuia păstrând în arhivă copii ale acestuia;

–  Întocmeşte dosarul profesional şi personal al fiecărui angajat;

–  Eliberează şi vizează semestrial legitimaţiile de serviciu;

–  Întocmeşte anual, la propunerea şefilor de compartimente, planificarea concediilor de odihnă a personalului instituţiei şi urmăreşte efectuarea acestora cu respectarea procedurilor interne;

–  Ţine evidenţa prezenţei la serviciu prin Condica de prezenţă, urmărind zilnic semnarea acesteia de către personalul ORDA;

–  Întocmeşte foile colective de prezenţă în corelare cu  Condica de prezenţă;

–  Întocmeşte situaţiile statistice solicitate de INS;

–  Întocmeşte şi eliberează adeverinţe salariaţilor ORDA;

–  Face propuneri pentru elaborarea bugetului anual de cheltuieli al instituţiei cu privire la cheltuielile de personal;

– Eliberează la încetarea raportului de serviciu al funcţionarului public dosarul profesional al acestuia păstrând în arhivă copii ale  acestuia;

–  Ţine legătura cu instituţiile abilitate cu privire la personalul contractual şi transmite orice modificare intervenită în raporturile de muncă ale personalului contractual, conform legislaţiei în vigoare;

–  Elaborează proiectul de buget, propunerile de cheltuieli detaliate pe capitole, titluri şi articole, pe baza fundamentării întocmite de compartimentul financiar-contabil;

–  Întocmeşte situaţiile privind deschiderile lunare de credite ţinând cont de necesarul lunar pe care îl primeşte de la compartimentul cu atribuţii financiar-contabile şi de salarizare;

–  Întocmeşte situaţiile privind virări de credite ţinând cont de alocările bugetare pe fiecare articol bugetar în parte şi raportat la necesarul de credite pentru acoperirea cheltuielilor;

–  Întocmeşte situaţia privind monitorizarea cheltuielilor de personal care se transmite lunar ordonatorului principal de credite.

Calendar concurs:

Depunerea dosarelor se va face în termen de 20 de zile de la data publicării prezentului anunţ, în perioada 08 – 27 mai 2020, la sediul O.R.D.A. din Bucureşti, sector 1, Calea Victoriei nr. 118, et.5, camera 1 sau on-line la adresa de e-mail: office@orda.gov.ro.

Proba scrisă va avea loc în data de 12 iunie 2020, ora 10,00 la sediul ORDA  din Calea Victoriei nr. 118,  sector 1, et. 4, camera 20.

Proba interviului va avea loc în termenul legal, data și ora se vor afișa odată cu rezultatele probei scrise.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, modificată şi completată.

Documente necesare pentru înscrierea la concurs:  

 1. a) copia actului de identitate;
 2. b) curriculum vitae, modelul comun european;
 3. c) formularul de înscriere;
 4. d) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 5. e) copie carnet de muncă și adeverință pentru atestarea vechimii în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 6. f) cazierul judiciar sau declaraţie pe propria răspundere;
 7. g) adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (eliberarată de medicul de familie, valabilă 6 luni);
 8. h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs. Pentru dosarele de înscriere depuse on-line, documentele în original se vor prezenta în perioada de selecţie a dosarelor de concurs.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul O.R.D.A. şi la nr. de telefon 021.317.50.70/80/90,  interior 36.

Loading