Data postării (pe site-ul ANFP, pe site-ul oficial ORDA și la sediu): 

12 aprilie 2021

ANUNŢ CONCURS

Oficiul Român pentru Drepturile de Autor organizează în data de 17 mai 2021 (proba scrisă), la sediul său din Calea Victoriei nr. 118, et. 4, camera 20, concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante:

 1. consilier cls. I grad profesional debutant din cadrul Serviciului IT, Relaţii Internaţionale şi Proiecte

* Programul de lucru este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

Pentru a participa la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile generale pentru ocuparea unei funcţii publice prevăzute la art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 şi condiţa specifică privind studiile, respectiv:

–   studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, din domeniul ştiinţe sociale, ramura ştiinţe juridice, ştiinţe administrative, ştiinţe economice, ştiinţe inginereşti sau domeniul ştiinţe umaniste şi arte.

 1. consilier cls. I grad profesional asistent din cadrul Serviciului IT, Relaţii Internaţionale şi Proiecte

* Programul de lucru este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

Pentru a participa la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile generale pentru ocuparea unei funcţii publice prevăzute la art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 şi următoarele condiţii specifice:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, din domeniul ştiinţe sociale, ramura ştiinţe juridice, ştiinţe administrative, ştiinţe economice, ştiinţe inginereşti sau domeniul ştiinţe umaniste şi arte;
 • minim 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Atribuţiile postului:

–  Elaborează răspunsurile la petiţiile şi corespondenţa primită de ORDA de la persoane fizice sau juridice privind interpretările legislative în domeniul dreptului de autor şi a drepturilor conexe.

– Elaborează, analizează şi face observaţii, după caz, în ceea ce priveşte conţinutul proiectelor de acorduri/protocoale privind cooperarea internaţională a ORDA din domeniul său de activitate.

–   Participă la elaborarea Strategiei naţionale în domeniul proprietăţii intelectuale.

– Elaborează memorandumurile necesare deplasării directorului general şi/sau directorului general adjunct ORDA în vederea participării la reuniunile Comisiei Europene sau ale Consiliului Uniunii Europene privind domeniul de activitate al instituţiei.

–  Elaborează proiectele de mandat, inclusiv de mandat general, în vederea participării personalului instituţiei la reuniunile Comisiei Europene sau ale Consiliului Uniunii Europene privind domeniul de activitate al Oficiului.

–  Transmite proiectul de mandat, inclusiv de mandat general, concomitent ministerelor şi celorlalte instituţii de specialitate ale administraţiei publice centrale cu responsabilităţi în domeniu, în funcţie de obiectul mendatului, în vederea formulării unui punct de vedere. Proiectul de mandat, inclusiv de mandat general, va fi transmis în mod obligatoriu şi Ministerului Afacerilor Externe.

–  Participă la elaborarea, în vederea comunicării către Comisia Europeană, a informărilor cu privire la:

 1. intenţia de adoptare a unor dispoziţii naţionale de regelementare a unor noi drepturi conexe, precizându-se motivele esenţiale care justifică reglementarea acestor drepturi, precum şi durata de protecţie corespunzătoare;
 2. orice dispoziţii naţionale adoptate în domeniul reglementat de Legea nr. 8/1996;
 3. lista organismelor de radiodifuziune cărora le sunt aplicabile dispoziţiile art. 119 alin. (2) din actul normativ mai sus menţionat.

–  Informează şi consultă, după caz, autorităţile locale, organismele de gestiune colectivă, asociaţiile anti-piraterie, organizaţiile patronale, sindicale, civice sau alte organizaţii active în domeniile acoperite de propunerea legislativă a Comisiei Europene în domeniul dreptului de autor şi al drepturilor conexe.

–  Elaborează materialele solicitate de Ministerul Afacerilor Europene sau de alte organe centrale în ceea ce priveşte domeniul afacerilor europene;

–  Participă la elaborarea tabelelor prin care se evaluează gradul de compatibilitate a legislaţiei naţionale în vigoare cu actele normative comunitare, în vederea accelerării procesului de transpunere şi implementare.

–  Elaborează memorandumurile şi mandatele necesare deplasării directorului general şi/sau directorului general adjunct ORDA în vederea participării la reuniunile organizaţiilor internaţionale din domeniul proprietăţii intelectuale sau din domenii conexe cu acesta (OMPI, OMC, OMM, UNESCO) sau ale organizaţiilor internaţionale non-guvernamentale în domeniul dreptului de autor şi drepturilor conexe (FIM, CISAC, GESAC, FIA, FIAPF; AEPO-ARTIS, IFPI, MPA etc).

–  Elaborează referatele necesare deplasării personalului ORDA în vederea participării la reuniunile organizaţiilor internaţionale din domeniul proprietăţii intelectuale sau din domenii conexe cu acesta (OMPI, OMC, OMM, UNESCO) sau ale organizaţiilor internaţionale non-guvernamentale în domeniul dreptului de autor şi drepturilor conexe (FIM, CISAC, GESAC, FIA, FIAPF; AEPO-ARTIS, IFPI, MPA, etc).

–  Redactează materialele şi documentele (ALOP, proiecte decizii etc) necesare obţinerii aprobărilor legale pentru deplasările externe ale personalului ORDA.

–  Asigură materiale de concepţie, precum şi corespondenţa în relaţiile cu ambasadele, consulatele şi misiunile străine. 

–  Participă la reuniunile grupurilor de experţi constituite pe problematici specifice instituţiei. 

–  Asigură elaborarea materialelor de concepţie privind relaţiile internaţionale în domeniul dreptului de autor (convenţii, tratate, acorduri şi proiecte ale unor astfel de documente) în conexiune cu organele administraţiei centrale.

–  Asigură elaborarea corespondenţei şi a lucrărilor solicitate în legătură cu acordul TRIPS (OMC) şi în relaţia cu MAE – departamentele comerciale.

–  Gestionează, atunci când este cazul, informaţiile clasificate europene, conform legislaţiei in vigoare.

–  Urmăreşte şi participă la derularea acţiunilor cu caracter internaţional (reuniuni, seminarii, mese rotunde, cursuri de pregătire etc).

–  Asigură transmiterea către organele similare din străinătate a informaţiilor privind activitatea ORDA.

– Transmite informaţiile de specialitate primite din străinătate, care prezintă interes pentru celelalte direcţii şi compartimente din cadrul ORDA.

– Completează/coordoneeză completarea chestionarelor primite de ORDA şi remite răspunsurile emitenţilor.

– Elaborează propuneri de colaborare internaţională sau bilaterală în domeniul de competenţă ORDA, pe care le supune aprobării directorului general al ORDA.

–  Asigură, după caz, traducerea sau retroversiunea unor materiale necesare desfăşurării activităţii direcţiei, şi, în cazuri exprese, ale celorlalte direcţii.

– Ţine evidenţa materialelor primite de la instituţiile similare din străinătate şi organismele internaţionale.

–  Redactează materiale propuse a fi publicate pe site-ul ORDA. 

–  Participă la organizarea băncii de date ORDA în domeniul său de activitate.

–  Participa la pregătirea şi desfăşurarea  programelor de  instruire în cadrul şi în afara ORDA.

–  Execută orice altă sarcină dispusă pe linie ierarhică, pentru îndeplinirea corespunzătoare a activităţilor necesitate de buna funcţionare a serviciului sau instituţiei.

Bibliografie (pentru ambele posturi)

 • Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe, modificată şi completată;
 • O.G. nr. 25/2006 privind întărirea capacităţii administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, republicată;
 • H.G. nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, modificată şi completată;
 • O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare (Titlul I şi II ale Părţii a VI-a);
 • Constituţia României, republicată;
 • O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Calendar concurs:

Depunerea dosarelor se va face în termen de 20 de zile de la data publicării prezentului anunţ, în perioada 12 aprilie – 04 mai 2021, la sediul O.R.D.A. din Bucureşti, sector 1, Calea Victoriei nr. 118, et. 5, camera 1 sau on-line la adresa de e-mail: office@orda.gov.ro.

Proba scrisă va avea loc în data de 17 mai 2021, ora 10,00 la sediul ORDA  din Calea Victoriei nr. 118,  sector 1, et. 4, camera 20.

Proba interviului va avea loc în termenul legal, data și ora se vor afișa odată cu rezultatele probei scrise.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, modificată şi completată.

Documente necesare pentru înscrierea la concurs:

 1. copia actului de identitate;
 2. curriculum vitae, modelul comun european;
 3. c)  formularul de înscriere;
 4. d)  copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 5. e) copie carnet de muncă sau adeverință pentru atestarea vechimii în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 6. f)  cazierul judiciar sau declaraţie pe propria răspundere;
 7. g)  adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (eliberarată de medicul de familie, valabilă 6 luni);
 8. h) declarația pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs. Pentru dosarele de înscriere depuse on-line, documentele în original se vor prezenta în perioada de selecţie a dosarelor de concurs.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul O.R.D.A. şi la nr. de telefon 021.317.50.70/80/90,  interior 36.

Niciun rezultat găsit.

Meniu