Carieră

ANUNŢ CONCURS

Oficiul Român pentru Drepturile de Autor organizează în data de 29 iunie 2023, ora 10,00 (proba scrisă), la sediul său din Calea Victoriei nr. 118, et. 4, camera 20, concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de auditor clasa I grad profesional superior din cadrul Compartimentului Audit Public Intern.

– Programul de lucru este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Pentru a participa la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile generale pentru ocuparea unei funcţii publice prevăzute la art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 şi următoarele condiţii specifice, respectiv:

–   studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă din domeniul ştiinţe sociale sau ştiinţe inginereşti;

–   minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

CERINŢĂ SPECIFICĂ:

Avizul favorabil al Compartimentului Audit Public Intern din cadrul Ministerului Culturii în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1086/2013.

În vederea obţinerii Avizului pentru funcţia de auditor clasa I grad profesional superior candidaţii depun următoarele documente la sediul Ministerului Culturii:

 • curriculum vitae;
 • o declaraţie privind respectarea prevederilor art. 22 din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la incompatibilităţile auditorilor publici interni;
 • o lucrare în domeniul auditului public intern;
 • două scrisori de recomandare de la persoane cu experienţă în domeniul auditului public intern.

Compartimentul audit public intern din cadrul Ministerului Culturii analizează dosarele de avizare depuse de solicitanţi şi realizează un interviu cu aceştia, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dosarului. Avizul se transmite persoanei solicitante şi conducerii Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, în termen de 2 zile de la data susţinerii interviului.

Candidatul are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu Avizul Compartimentului Audit Public Intern din cadrul Ministerului Culturii până la data limită a depunerii dosarului de concurs sau cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului. În caz contrar candidatul va fi respins.

 • Persoana de contact pentru depunerea dosarului la Compartimentul Audit Public Intern din cadrul Ministerului Culturii este domnul Radu Podgoreanu, auditor superior, tel. 0762.685.404

Atribuţiile postului:

 1. elaborează norme metodologice specifice O.R.D.A.;
 2. elaborează planul anual şi multianual de audit public intern;
 3. efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale instituţiei publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;
 4. auditează o data la 3 ani, și fără a se limita la aceasta, plăţile asumate prin angajamente bugetare și legale, sistemul contabil și fiabilitatea acestuia, sistemul de luare a deciziilor, sistemele de conducere și control și riscurile asociate unor astfel de sisteme, cât și sistemele informaţionale;
 5. informează UCAAPI despre recomandările neînsuşite de directorul general al O.R.D.A. şi despre consecinţele neimplementării acestora, însoţite de documentaţie relevantă;
 6. raportează periodic directorului general asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile sale de audit;
 7. transmite organului ierarhic superior, la cererea acestuia, rapoarte periodice privind constatările, concluziile și recomandările rezultate din activitatea de audit;
 8. elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern pe care îl transmite ordonatorului principal de credite şi Curţii de Conturi a României;
 9. în cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, raportează imediat directorului general;
 10. elaborează Carta auditului intern și Codul de conduită etică a auditorului O.R.D.A., prin care sunt definite obiectivele, drepturile și obligaţiile auditului intern, principiile și regulile de conduită ale auditorului;
 11. asigură și consiliază conducerea instituţiei în ceea ce priveşte buna administrare a veniturilor și cheltuielilor publice;
 12. colaborează cu celelalte structuri funcționale pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice.

Bibliografie

 • Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 82/1991 – Legea contabilităţii, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanța nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • OMFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, modificată şi completată;
 • U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare (Titlul I şi II ale Părţii a VI-a);
 • Constituţia Românieirepublicată;
 • G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Tematică

 • Atribuțiile compartimentului de audit public intern
 • Planificarea activității de audit
 • Elaborarea planului de audit public intern
 • Elaborarea Raportului de audit Public Intern
 • Dosarul de audit public intern
 • Carta auditului intern si Codul privind conduita etică a auditorului public intern
 • Etape, proceduri și documente care definesc o misiune de regularitate în auditul public intern
 • Responsabilitatea compartimentului de audit public intern privind urmărirea recomandarilor
 • Evaluarea sistemelor de control intern managerial în conformitate cu prevederile O.S.G.G. nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitătilor publice
 • Analiza și scopul analizei riscurilor asociate obiectivelor misiunii de audit public intern
 • Organizarea și conducerea contabilității
 • Dispoziții privind controlul financiar preventiv
 • Angajarea, lichidarea, ordonanțarea si plata cheltuielilor în instituții publice
 • Principii si reguli bugetare
 • II – Salarizarea, conform Legii 153/2017
 • Reglementări privind dreptul de autor şi drepturile conexe
 • Drepturi şi libertăţi fundamentale
 • Statutul funcţionarilor publici
 • Prevenirea şi sancţionarea formelor de discriminare
 • Egalitatea de şanse şi de tratament

Calendar concurs:

Depunerea dosarelor se va face în termen de 20 de zile de la data publicării prezentului anunţ, în perioada 29.05 – 19.06.2023, până la ora 17.00, la sediul O.R.D.A. din Bucureşti, sector 1, Calea Victoriei nr. 118, etaj 5, camera 1 sau on-line la adresa de e-mail: office@orda.gov.ro.

Proba scrisă va avea loc în data de 29 iunie 2023, ora 10,00 la sediul ORDA din Calea Victoriei nr. 118,  sector 1, et. 4, camera 20.

Proba interviului va avea loc în termenul legal, data și ora se vor afișa odată cu rezultatele probei scrise.

Documente necesare pentru înscrierea la concurs: 

 1. copia actului de identitate;
 2. curriculum vitae, modelul comun european;
 3. c) formularul de înscriere;
 4. d) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 5. e) copie carnet de muncă sau adeverință pentru atestarea vechimii în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 6. f) cazierul judiciar sau declaraţie pe propria răspundere;
 7. g) adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (eliberarată de medicul de familie, valabilă 6 luni);
 8. h) formularul de înscriere la concurs.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs. Pentru dosarele de înscriere depuse on-line, documentele în original se vor prezenta în perioada de selecţie a dosarelor de concurs.

Persoană de contact:

Beja Cerasela, şef serviciu Resurse Umane şi Organizare

tel. 021.317.50.70 interior 36

e-mail: cerasela.beja@orda.gov.ro

Data postării (pe site-ul ANFP, pe site-ul oficial ORDA și la sediu):  29 mai 2023

Loading