Oficiul Român pentru Drepturile de Autor derulează în perioada 22 decembrie 2020 – 22 decembrie 2023, proiectul “eORDA – simplificarea procedurilor administrative și facilitarea serviciilor publice în mediul digital, în domeniul drepturilor de autor și conexe” cofinanţat din Fondul Social European (FSE), prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 – 2020 – cod SIPOCA 742/cod MySMIS2014+ 130045. Valoarea totală a proiectului este de  14 159 878,24 lei, din care finanţarea nerambursabilă asigurată de Uniunea Europeană este de maximum : 11 892 012,70 lei.

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunatățirea proceselor de lucru și reducerea poverii administrative în domeniul drepturilor de autor și conexe, prin dezvoltarea și introducerea de standarde, metodologii, sisteme și servicii electronice ce optimizează procesele decizionale din cadrul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor orientate către cetățeni și mediul de afaceri și asigură un grad ridicat de protecție a drepturilor subsumate acestui domeniu, prin mijloace facile, inclusiv în mediul digital.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • Simplificarea procedurilor administrative (back-office) și înființarea unui ghișeu unic al utilizatorilor de tip one-stop-shop(front-office) și înregistrarea „o singură dată” a datelor în procesele de lucru iar interacțiunea beneficiarilor cu ORDA urmează să se realizeze preponderent prin intermediul serviciilor electronice, aceștia având posibilitatea de a preda documente on-line și de a completa formulare;
  • Crearea unui instrument util în vederea aplicării drepturilor de autor și conexe și automatizarea circuitului documentelor de înregistrare și gestionare a actelor administrative ce țin de domeniu, precum și plata online a taxelor aferente;
  • Introducerea unei platforme digitale integrate, compuse din mai multe module (“Registre Naționale”, „Protecția și Gestiunea colectivă a dreptului de autor și drepturilor conexe”, „Expertize și Constatări tehnico-științifice”, „Prevenirea și combaterea încălcării dreptului de autor și drepturilor conexe”, „Ghișeul Unic al Utilizatorilor”) prin intermediul căreia persoanele fizice și juridice să poată consulta bazele de date.

Grupul ţintă este reprezentat de un număr de 70 de persoane care fac parte din categoria funcționari publici, din cadrul ORDA și alte instituții publice cu care ORDA colaborează.

Prin activitățile desfășurate în cadrul proiectului se urmărește atingerea următoarelor rezultate:

  1. Rezultat Program 4 – Aplicarea sistemului de politici bazate pe dovezi în autoritățile si instituțiile publice centrale, inclusiv evaluarea ex-ante a impactului; – Rezultat Proiect 1 – Politică publică ce vizează o metodologie unitară privind simplificarea tuturor proceselor administrative de autorizare, licențiere, utilizare, plată, raportare, consultare sau informare a persoanelor fizice si juridice care consumă/utilizează conținut protejat prin drepturi de autor sau conexe, elaborată si aprobată
  2. Rezultat Program 9 – Povara administrativă redusă pentru cetățeni și mediul de afaceri; – Rezultat Proiect 2 – Procesele operaționale de asigurare a respectării normelor în materie de drepturi de autor și conexe optimizate și simplificate în scopul reducerii birocrației pentru cetățeni și mediul de afaceri
  3. Rezultat de Program 12 – Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice centrale îmbunătățite pentru susținerea măsurilor/acțiunilor din cadrul acestui obiectiv specific; – Rezultat Proiect 3 – Competențe și deprinderi dobândite în utilizarea noilor sisteme informatice în procesele operaționale zilnice prin pregătirea funcționarilor publici ORDA și a altor beneficiari.

Proiectul urmărește simplificarea procedurilor administrative, automatizarea proceselor de gestionare a relațiilor cetățean-autoritate publică în domeniul dreptului de autor și drepturilor conexe, reducerea semnificativă a timpului alocat pentru aceasta, reducerea costurilor prin eliminarea prezentării cetățeanului la sediul instituției și asigurarea unui ghișeu deschis 24 h pe zi și nu limitat de programul instituției.

Prin acest proiect se dorește ca interacțiunea beneficiarilor cu ORDA să se realizeze preponderent prin intermediul serviciilor electronice, care să poată fi accesate oricând și de oricine, astfel beneficiarii nu mai interacționează în mod direct cu funcționarii publici, au posibilitatea de a preda documente on-line în format electronic și de a completa formulare electronice prin intermediul unui singur ghișeu virtual, astfel fiind asigurată și înregistrarea „o singură dată” a datelor.

Măsurile de simplificare administrativă cuprinse în proiect sunt atât de tip front-office, pentru a ușura interacțiunea cu ORDA, cât și de tip back-office pentru optimizarea proceselor interne.

Sunt avute în vedere principiile transparenței, egalității de șanse, a bunei guvernări, a dezvoltării durabile, a eficienței și eficacității, conduce la scăderea birocrației și simplificarea procedurilor administrative, creșterea predictibilității și transparenței.

Proiectul transpune viziunea modernizării administrației publice prevăzute în Strategia pentru consolidarea administrației publice la nivelul instituției ORDA și a domeniului gestionat de aceasta, în concordanță cu Planul integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetățenilor. Din această perspectivă, având în vedere corelarea rezultatelor proiectului cu cadrul strategic menționat, este asigurată premisa sustenabilității rezultatelor acestuia.

Dincolo de aspectul de principiu, la nivel concret au fost prevăzute următoarele măsuri care contribuie la asigurarea sustenabilității rezultatelor:

  • În cadrul procesului de elaborare a metodologiei și standardizării au fost prevăzute activități de analiză a cadrului de reglementare în cadrul cărora va fi evaluat și impactul prognozat al actualizărilor la nivel de directive europene și legislație națională din domeniul drepturilor de autor, astfel încât metodologia și standardele rezultate din proiect să fie elaborate pe baza impactului estimat al acestor modificări legislative în următorii ani
  • Standardizarea și schimbarea metodologică va fi promovată și la nivel de reglementare, în proiect fiind prevăzută măsura de înaintarea pe circuitul de avizare a unui pachet de reglementări care să transpună standardizarea și metodologia la nivel de act normativ

Pe de altă parte, un aspect important al sustenabilității este dat și de faptul că modernizarea administrativă a activității ORDA și simplificarea și transparentizarea accesului cetățenilor și operatorilor economici la servicii furnizate de ORDA vor modifica paradigma domeniului la un nivel care va face practic nefezabilă, din punct de vedere instituțional, întoarcerea la modul actual de lucru și abandonarea în viitor a rezultatelor proiectului.

Transferabilitatea rezultatelor

ORDA este o instituție singulară și în acest sens îmbunătățirile la nivel de mod de lucru propriu nu pot fi teoretic replicate ca atare la instituții similare. Însă având în vedere că domeniul drepturilor de autor este de fapt multi-instituțional (având aici în vedere asociațiile categoriilor profesionale și organismele de gestiune colectivă) standardizarea și metodologia care vor rezulta din proiect vor avea un impact și vor fi replicate la nivelul acestor organizații și vor putea deveni inclusiv practici de referinta la nivel european.

Pe de alta parte, experiența standardizării și a simplificării administrative din domeniul specific al drepturilor de autor poate fi transferată, sub formă de lecții învățate și bune practici, în domenii care au anumite componente similare (de exemplu domeniul fiscalizării jocurilor de noroc este parțial similar cu cel al colectării drepturilor de autor).

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin 
Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020!

Descriere proiect eORDA

Loading