Oficiul Român pentru drepturile de autor - ORDA - Decizie nr. 114/2016 din 04 noiembrie 2016

Decizia nr. 114/2016 privind obligaţiile de transparenţă ale organismelor de gestiune colectivă desemnate colector/colector unic pentru drepturile supuse gestiunii colective obligatorii 

În vigoare de la 07 noiembrie 2016

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 889 din 07 noiembrie 2016. Nu există modificări până la 08 noiembrie 2016.

    În conformitate cu prevederile art. 138 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, 
    luând în considerare consultarea organismelor de gestiune colectivă, solicitată prin adresele Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. RG II/3.333 din 21 aprilie 2016 şi RG II/3.760 din 10 mai 2016, precum şi punctele de vedere primite, 
    având în vedere solicitările organismelor de gestiune colectivă înregistrate la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor cu nr. RGII/7.272 din 4 octombrie 2016, RGII/7.498 din 12 octombrie 2016, RGII/7.712 din 21 octombrie 2016 şi RGII/7.752 din 24 octombrie 2016, 
    ţinând cont de Referatul Direcţiei registre, gestiune colectivă şi relaţii publice nr. RGII/8.066 din 4 noiembrie 2016, 
    în baza prevederilor art. 3 alin. (2) lit. a) şi ale art. 7 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare, ale Deciziei prim-ministrului nr. 427/2012 privind numirea doamnei Irina Lucan-Arjoca în funcţia de director general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, precum şi ale Deciziei prim-ministrului nr. 278/2015 privind exercitarea atribuţiilor directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, 

    directorul general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite prezenta decizie. 

   Art. 1. -   Organismele de gestiune colectivă desemnate colector pentru drepturile supuse gestiunii colective obligatorii, prevăzute de art. 1231 din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să asigure transparenţa activităţilor de colectare, precum şi a costurilor aferente în raporturile cu organismele de gestiune colectivă beneficiare în numele cărora eliberează autorizarea prin licenţă neexclusivă, în formă scrisă. 
   Art. 2. -   Pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 1, organismele de gestiune colectivă desemnate colector au obligaţia să transmită organismelor beneficiare următoarele informaţii: 
   A. Informaţii privind sumele colectate şi repartizate şi costurile colectării remuneraţiilor: 
   a) suma brută colectată, cu indicarea distinctă a TVA-ului; 
   b) suma brută repartizată; 
   c) perioada în care a fost colectată suma prevăzută la lit. a), precum şi perioada din care provine aceasta; 
   d) suma brută repartizată titularilor de drepturi reprezentaţi de organismul de gestiune colectivă beneficiar, din suma menţionată la lit. a), după deducerea comisionului prevăzut la lit. h); 
   e) criteriile repartizării sumei prevăzute la lit. c); 
   f) dobânzi, penalităţi şi perioada din care provin acestea; 
   g) sume recuperate sau plătite cu întârziere, altele decât penalităţile, cu indicarea perioadei din care provin; 
   h) comisionul de gestiune reţinut de colector din suma brută repartizată organismului beneficiar, valoarea acestuia fiind indicată atât procentual, cât şi în lei; 
   i) modalitatea de utilizare a comisionului prevăzut la lit. h). 
   B. Informaţii furnizate de utilizatori privind utilizarea repertoriului gestionat de organismul beneficiar, pentru determinarea remuneraţiilor repartizate acestuia 
   Art. 3. -   Informaţiile prevăzute la art. 2 se comunică organismelor beneficiare defalcat pe fiecare sursă de colectare, la fiecare repartiţie efectuată către acestea. 
   Art. 4. -   Organismele de gestiune colectivă beneficiare au obligaţia de a sprijini activitatea de colectare, comunicând colectorului, ori de câte ori este necesar, repertoriul gestionat, actualizat lunar, conform formatului stabilit prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor. 
   Art. 5. -   Prezenta decizie nu se aplică organismelor de gestiune colectivă care, în baza art. 1071 şi art. 133 din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, au încheiat un protocol prin care au fost reglementate şi raporturile juridice dintre organismul colector/colector unic şi organismele beneficiare. 
   Art. 6. -   Prezenta decizie poate fi atacată la instanţele judecătoreşti de contencios administrativ. 
   Art. 7. -   Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe site-ul www.orda.ro 

Directorul general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,
Irina Lucan-Arjoca

    Bucureşti, 4 noiembrie 2016. 
    Nr. 114.